Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002002185 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002003494 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de hoofdstukken IV en V en van artikel 17 van de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002010082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper, Mevr. Evrard, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijke besluit - voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Van d(...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002012968 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het « Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier » type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002013009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002013201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002013203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2002, wordt Mevr. Jacqmain, Paule, apotheker, met ingang van 1 oktober 2002, op het Frans kader, bevorderd tot de graad van apotheker-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondhe Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2002, wordt de heer Depraetere, Ivan, gezondheidsinspecteur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van gezondheidsinspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksg Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 wordt de heer Gheysens, Hubert, gezondheidsinspecteur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van gezondheidsinspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezon Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, wordt de heer Vanvoorden, Ivo, industrieel ingenieur 10C bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Instituuut Volksgezondheid - Louis Pasteur », met ingang van 1 juli 2003, eerv De heer Vanvoorden, Ivo, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2003, zijn aanspraken op een ru(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022873 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 wordt de heer Baele, Jan, gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 oktober 2002, ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022874 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 wordt de heer Hovertin, André, apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De h type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022908 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters en de leden-magistraten in de Raden van Beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022941 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale Raden van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002028122 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 : - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heren Albert Flament, Lucien Senterre en Hermann Terren. Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 : - wordt de he - wordt de heer Hervé Denis bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde; - worden Mevr. Françoise (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002003495 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022910 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 wordt de heer Brisart, Francis, adviseur, met ingang van 1 april 2002 bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13B bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmi Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma

decreet

type decreet prom. 11/07/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Cerfontaine type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028127 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028128 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de regeling van de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van de bepalingen van de artikelen 12 en 15 van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002028131 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht voor gebruikte loodstartbatterijen. - Bericht Overeenkomstig artikel 5, § 2, van het decreet van 20 december 2001 betreffende de milieuovereenkomsten deelt de W Geschreven opmerkingen kunnen binnen een maand na deze bekendmaking gericht worden aan de « Office (...)

erratum

type erratum prom. 28/02/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002003493 bron ministerie van financien Wet ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van diverse wettelijke bepalingen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/06/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksgezondheid ten aanzien van het samenwerkingsakkoord voor een globaal en geïntegreerd drugbeleid

erratum

type erratum prom. 24/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022976 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Errata type erratum prom. 24/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022975 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Errata

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022821 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2002 wordt de heer Legrand, Jean, met ingang van 1 juli 2002, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buit De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 juli 2001. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022820 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2002 wordt de heer Desantoine, Dimitri, met ingang 1 juli 2002, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Bui De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 juli 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 wordt de heer Chasseur, Camille, met ingang van 1 september 2002, op het Frans kader, benoemd in de hoedanigheid van werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wete(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002 wordt de heer Mertens, Vincent, lector bij de Katholieke Hogeschool Leuven - Ministerie van Onderwijs - met ingang van 28 augustus 2002, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef, gedetache

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2002 numac 2002010083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Namen : 1, vanaf 25 juli 2003; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen : 1, vanaf 26 maart 2003; - adjunct-griffier bij de - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1; - beambte : (...)
^