Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 november 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002054066 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002010075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 november 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2002, is aan de heer Bigwood, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het ho - is Mevr. Buyse, T., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002011473 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de onderneming « Inter Partner Assistance » , naamloze vennootschap, waarvan de maatschappel(...) Dit belsuit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002011474 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Volvo Fonds OV » , onderlinge verzekeringsve(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022977 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002010076 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 20 november 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heren Van Bael, Jan, notaris ter standplaats Antwerpen, Holvoet, Filip, geassocieerd notaris, en Van Bael, Anton, kandidaat-notaris, om de ass De heer Van Bael, Anton, wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen; -(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002021424 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Beheerscommissie van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. - Benoeming van de leden Bij minister In art. 1, A , 4° wordt de heer F. Maton, ontslagnemend, vervangen door de heer H. Gilson. Het (...) type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022876 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische hematologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002028115 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002 wordt de heer Alex Thonon, attaché, met ingang van 1 maart 2003 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002 wordt de heer Marc Parent, attaché, met ingang van 1 maart 200 Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2002 wordt de heer Eric Meganck met ingang van 1 septemb(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002028114 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2002 wordt de heer Claude Van Bever, attaché, met ingang van 1 januari 2003 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2002 wordt de heer Robert Sottiaux, directeur, met ing Bij besluiten van de secretaris-generaal van 29 oktober 2002 worden de heren Michel Lambotte, P(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002010077 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 12 september 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Dujardin, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht ge

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002010078 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 9 september 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Hautier, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen, opdracht gegeven om het ambt van open type beschikking prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002020289 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 27 november 2002, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie betreffende het administratief toezicht en(...) Voorstel van odonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer Paul Galand) houdende wijziging v(...) type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzids, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 9 april 2001 type beschikking prom. 10/01/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjarig investeringsplan voor 2001-2012 van de N.M.B.S. type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002028129 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission d'agrément des auteurs de projet" voor 2002 type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002028130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/10/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031571 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2001/102 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verloven van korte duur toegestaan aan de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002018095 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Centre hospitalier régional » : « Clinique Saint-Joseph - Hôpital de Warquig Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002. Deze zaak wordt(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Centre hospitalier régional » : « Clinique Saint-Joseph - Hôpital de Warquig Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002. Deze zaak wordt(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002018099 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer David Hardy, Mevr. Dominique Seniura en de besloten vennootschap Loisilux hebben Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 128.935/VI - 16.402. De hoofdgriffier, D. (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002020287 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 27 november 2002 's Namiddags, om 14 uur : 1. Evocatieprocedure. Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstr(...)

document

type document prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002021462 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Overplaatsing Bij besluit van 7 november 2002, wordt Mevr. Cécile Happé, adjunct-technicus der vorsing Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 27/11/2002 numac 2002020288 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 27 november 2002, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Ontwerp van ordo(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking van de gedeelten van de programma's van de begroti(...)
^