Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen type wet prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002010023 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2002 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****(...) ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****(...) type wet prom. 12/07/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002041311 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand november 2002 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,993 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002010055 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 is de heer Hox, G., oud-voorzitter van de Unie der consulaire magistraten van België, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002011458 bron ministerie van economische zaken Goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en deze van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 worden de statuten van het « Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds », onde Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002012984 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen voor de jaren 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de instelling van een stelsel van aanvullende vergoeding van werknemers vanaf 55 jaar in geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (1) type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001 gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de erkenning van de representatieve functie, in uitvoering van artikel 23 van het nationaal akkoord 2000-2001 van 7 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voltooiingspremie aan jongeren die een beroepsopleiding, voorzien in een inschakelingsovereenkomst, voltooien type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022791 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022789 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022793 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022828 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022900 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022901 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022917 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022939 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat het recht op borstvoedingspauzes betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002010048 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002011408 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 11 oktober 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, a Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002011459 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 7 november 2002 wordt de erkenning van de v.z.w. « Electro-Test-Opleidingscentrale », met zetel thans gevestigd te 1820 Melsbroek, Steenwagen type ministerieel besluit prom. 14/11/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002011467 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022919 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van een aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002028073 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2002 wordt de erkenning nr. W.86.12 die bij ministerieel besluit van 15 juli 1997 aan de « s.a. SFB Interim » is toegekend overeenkomstig het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2002 wordt de « s.a. Creyf's Construct » (bouwsector) er(...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002036413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2003

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002010024 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 110.675 van 25 september 2002 heeft de Raad van State de vernietiging bevolen van het ministerieel besluit van 11 juni 1999 tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen in st

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002021457 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 2 oktober 2002 in zake het openbaar ministerie tegen X. Depourcq, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome 1. « Is de besluitwet van 29 december 1945, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 ja(...)

decreet

type decreet prom. 07/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 type decreet prom. 07/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, opgemaakt te Brussel op 26 maart 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002028094 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot oprichting van een voorlopige administratieve cel bij het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002028092 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de tegemoetkomingsmaatregelen bij de isolering van panden die gelegen zijn in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder van de gewestelijke luchthavens van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002020276 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 21 november 2002 's Ochtends, om 10 uur : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Pro memorie.) 's Namiddags, om 15 uur : 1. Inoverwegingneming van voorstellen. 2. Mondel(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002013357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2002, is de heer Gosselin, Axel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Carlier, Rober

document

type document prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002020279 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 20 november 2002, om 14 uur (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen Interpellatie van de he(...) Mondelinge vraag van Mevr. Adelheid Byttebier (N) aan de heer Jos Chabert, Minister van de Brussels(...) type document prom. -- pub. 20/11/2002 numac 2002042011 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
^