Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002013230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 januari 2003 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 113,28/185,9 x 0,51362 x 0,736756 afgerond tot op het honderdtal. Dit resultaat wordt vermen(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002054060 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Merlin, Jean Léon Merlin, Jean Léon, geboren te Tourcoing op 29 september 1(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de bijzondere wet van 29 april 2002 tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II bij die Verdragen, van 8 juni 1977, en van de wet van 10 februari 1999 tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002010022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002, dat in werking treedt op 25 november 2002, is de heer Thomas, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012785 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 1999-2001 type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012885 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012955 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012988 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002013125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2001-2002 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002013143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nooddiensten overeenkomstig artikel 125 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002013154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 20 februari 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 13 maart 2001 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, inzake de vorming op het niveau van de voorzieningen type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers van het Oriënteringscomité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022673 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022708 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022809 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022898 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 29/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 1982 houdende bepaling van het aantal subcommissies van de nieuwe Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 28/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022899 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 tot vaststelling van het model van het keurmerk en de wijze van merken van vlees van vrij wild

decreet

type decreet prom. 24/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, de Protocollen en Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 type decreet prom. 24/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, de Protocollen 1, 2, 3, 4 et 5 en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002028058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorschriften die van toepassing zijn op de domeinconcessies betreffende de infrastructuren voor riviertoerisme op de waterwegen van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2002, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking te aanvaarden die we type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2003-2004 met als doel de voortzetting van studies in de tandheelkundige wetenschap en de verdeling ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan een inrichtende macht van de toelating een enkele participatieraad op te richten voor twee schoolinrichtingen waarvan een minder dan honderd leerlingen telt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2002-2003, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 januari 1999 houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het « Institut supérieur d'Architecture de la Communauté française La Cambre » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige Commissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt gegeven om leningen aan te gaan gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenprogramma voor investeringen van de R.T.B.F. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 november 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de Beeldende Kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de herstructurering van de vestiging van Borgworm tussen de « Cours de promotion sociale de Hesbaye » en het « Institut de Promotion sociale Saint-Laurent » (6188053) bij toepassing van artikel 96ter van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de secretaris van de Academische raad van de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2001, over sommige persorganen, van een tweede gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de R.T.B.F. en R.T.L.-T.V.I. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van sommige leden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 september 2002 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat te aanvaarden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 11 september 2002 wordt het Belgische Rode kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat te aanvaarden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2002 wordt op 1 november 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Claude Hubert, directeur. Vanaf deze datum mag betrokkene zijn aanspraak op een type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 wordt de heer Olivier de Briey, rue de Lorraine 31, te 3717 Lischert, tot voorzitter van het Provinciecomité Luxemburg van het Belgische R type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat van Mevr. Germaine Br

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 16/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 27 september 2001 tot benoeming van de leden van de begeleidingscommissie van het agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 16 juni 1988 betreffende de toekenning van een bijzondere studietoelage en tot herroeping van het besluit van 12 juli 2001 tot wijziging van het besluit van 5 december 1986 tot uitvoering van bepaalde artikelen van het decreet van 26 juni 1986 betreffende de toekenning van studietoelagen type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van 17 mei 1995 waarbij op 1 januari 1993 worden vastgesteld de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en hoger onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036386 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van sommige personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002036393 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/11/2001 pub. 07/11/2002 numac 2002000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief PLP 19 inzake de aanwijzing van de leden van de federale politie die worden toegewezen aan de politiezones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/12/2001 pub. 07/11/2002 numac 2002000387 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 18 betreffende artikel 248 WGP Inplaatsstelling lokale politie - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/01/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 14 betreffende de hospitalisatieverzekering voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000479 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 16bis houdende bijkomende richtlijnen inzake de bezoldiging van de politieambtenaren. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/01/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000478 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 13ter betreffende de budgetten van de politiezones. - Controle conformiteit van de gemeentelijke dotaties - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000483 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 17 betreffende de statuten. - Eenvormige toepassing. - Interpretaties. - Bevoegde diensten - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 08/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000589 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 25. - Politiehervorming Personeelsformaties. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/05/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000591 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 21 betreffende de overgooier van de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000616 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/04/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 24 betreffende de instelling van de lokale politie. - Gevolgen inzake sociale zekerheidsverplichtingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000633 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 3bis houdende de uitoefening van het stakingsrecht binnen de lokale politie en de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in het onderhandelingscomité voor de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000639 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/04/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000641 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 20 betreffende de aanwezigheid van de representatieve vakorganisaties bij examens en vergelijkende examens. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 10/01/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000170 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht betreffende de opheffing van de visumplicht voor Roemeense onderdanen. - Duitse vertaling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 22 november 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiliging(...) type erkenning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 15 april 2002 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingson(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij ministerieel besluit van 9 april 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakings(...) type vergunning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 21 ma Bij ministerieel besluit van 16 april 2002 wordt de heer **** ****, gevestigd te 9000 ****,(...) type vergunning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel bes De heer **** ****, gevestigd te 8370 ****, **** **** 45, onder het ****. 14.115(...) type vergunning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ***** is gevestigd te 4100 ****, **** **** 260, onder het nummer 14.0327.03 (gel(...) type vergunning prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 22 maart 2002 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...)

erratum

type erratum prom. 21/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002021398 bron ministerie van verkeer en infrastructuur, ministerie van financien, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de benoemings- en afzettingsmodaliteiten van de vertegenwoordigers, leden van de gewestelijke vervoersmaatschappijen die zetelen in het Oriënteringscomité van de N.M.B.S.

erratum

type erratum prom. 20/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002, wordt de heer De Smet, G., met ingang van 1 augustus 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 in de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de functie van « Directe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002003472 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002, wordt de heer Boon, A., met ingang van 1 augustus 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 in de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de functie van « Directeur-

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/11/2002 numac 2002018086 bron hoge raad voor de justitie **** van één **** **** Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van één **** (****/****), in het **** ****, via de vrijwillige mobiliteit ****. **** **** kandidaten moeten (...) ****. Beschrijving van het algemeen kader en van de functies De Hoge **** voor de **** is een (...)

document

type document prom. 25/01/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000487 bron ministerie van binnenlandse zaken Algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het **** en de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. - Informatie betreffende de nationaliteit. - **** vertaling
^