Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de palliatieve zorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002009958 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 oktober (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002009988 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijk Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002, dat in werking treedt op 6 november 2002, is aan de heer Coumanne, N., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechte Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « CABRIO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "CABRIO" genaamd, een openbare loter - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 400), op 26 oktober 20(...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022862 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002009989 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Hendrickx, A., notaris ter standplaats Beringen, en van Mevr. Hendrickx, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Fabienne Hendrickx & André He Mevr. Hendrickx, F., wordt aangesteld als geassocieerd ter standplaats Beringen. Het beroep tot (...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002028032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de beschermde goederen die het voorwerp zijn van een beheersopdracht van het "Institut du Patrimoine wallon"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze waarop overleg tussen de diensten voor de gezondheidspromotie op school en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra wordt gepleegd over de medische opvolging, bij toepassing van artikel 10, § 1, van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten in het school- en studentenmilieu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de overdraagbare ziekten waarvoor profylactische en opsporingsmaatregelen moeten worden getroffen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/09/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002002289 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 514bis. - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002021426 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 augustus 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 augustus 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2512 van de rol van het Hof. De griffier,P.-Y. Dutilleux. (...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002021427 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 augustus 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 augustus 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2510 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002021428 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 augustus 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 augustus 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2511 van de rol van het Hof. De griffier,P.-Y. Dutilleux. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002000752 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 oktober 2002 wordt het koninklijk besluit van 14 december 2001 waarbij de heer Adam, Jean-François, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt Mevr. Planchon, Viviane, met ingang van 1 september 2002 voor een tweede mandaat van twee jaar in het Frans taalkader benoemd tot assistent bij het Centru

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/10/2002 numac 2002000765 bron ministerie van binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden . - Verlenging van de **** De uiterste inschrijving(...)
^