Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000620 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 februari 1982 betreffende de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000643 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000654 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer te gebruiken type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002003334 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002007250 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002007247 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een hoofdofficier in de graad van brigade-generaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002009977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 2001, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan de heer Roggen, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaat Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Grooten, H., op (...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002011394 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 7 maart 2001 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor verwarming type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012871 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012961 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012967 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012966 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 13 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012969 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag in uitvoering van artikel 16, § 1, van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur en uitzendarbeid in uitvoering van artikel 9 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013160 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13bis van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002007264 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002 : de heer Victor Goding, adviseur-generaal, zal, vanaf 17 oktober 2002, de hogere functie uitoefenen type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022808 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002027958 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 september 2002 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 31 juli 2000 tot erkenning van de « S.P.R.L. Transports Van Mieghem » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002028013 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 27 september 2002 wordt de door de vennootschap « Epur » onder de handelsbenaming « Biopur 6-9 » voorgedragen zuiveringseenheid als individuele zuiveringseenheid erkend. De erkenning heeft het nummer W2002/0 Bij ministerieel besluit van 27 september 2002 wordt de door de vennootschap « Eloy et fils » o(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002003443 bron ministerie van financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr 109.838, uitgesproken door de Raad van State, Afdeling Administratie VIIIe Kamer, op 22 augustus 2002, vernietigt het koninklijk besluit van 7 januari 1998 in zoverre Mevr. Yvette COPPEE benoemd wordt

arrest

type arrest prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot opheffing van het besluit van de Executieve van het **** **** Gewest van 17 oktober 1991 ter uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende oprichting van een premiestelsel voor de aanwerving van bepaalde categorieën werkzoekenden van het **** **** Gewest

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/10/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002003450 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002028014 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Ribausa » in Chiny type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002028015 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1998 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark « Viroin-Hermeton » type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002028018 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat « Namorimont » in Ciney type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002028016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark "Vallée de l'Attert" type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002028017 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat « Aiguilles de Chaleux » in Houyet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de heer Emile Meert als interim Adjunct-Algemeen Directeur van de BGDA

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002036279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor acties rond de man/vrouw-problematiek

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/05/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 9bis ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 26/04/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000632 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** en het **** betreffende de **** en de plaatsing van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002018077 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Haentjens, Lionel c.s. hebben de schorsing en nietigverklaring gevorderd van het Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2002. Deze zaak (...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002018075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport B.S Het omstreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002. Deze zaak (...) type bericht prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002018076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Valérie Loseke Nembalemba en de V.Z.W. Fédération des Etudiants francophones de Bel Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002. Deze zaak (...)

erratum

type erratum prom. 20/12/2001 pub. 23/10/2002 numac 2002003447 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie. - Erratum type erratum prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002009974 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Errata type erratum prom. 20/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 18/07/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002021420 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, ministerie van financien, ministerie van de vlaams gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdsdtedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten betreffende de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België binnen het Coördinatiecomité ingesteld door artikel 14 van het Akkoord van 9 februari 1994 betreffende de heffing van rechten op het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens

erratum

type erratum prom. 26/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022840 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen. - Errata type erratum prom. 25/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022841 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging. - Errata type erratum prom. 25/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022842 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen. - Errata type erratum prom. 25/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002022843 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen. - Errata type erratum prom. 02/05/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op het vlak van Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen. - Errata

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002095043 bron controledienst voor de verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op da De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2002 numac 2002009976 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002; - Antwerpen (deelgemeente Hoboken) : 1. D(...) - Boom : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari(...)

document

type document prom. 03/04/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000631 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling
^