Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 03/10/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002184 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002181 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Maritiem Transport type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002186 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002188 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002187 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002190 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde taaltrap vormen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Directoraat-generaal Maritiem Transport van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002009945 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002, is aan Mevr. Coenen, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk besluit v Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002, is aan de heer Gobert, J., vergund de titel van zijn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002009948 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 september 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr. Bourgoing, N., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, de heer De Maeseneire, M., eerstaanweze(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002009947 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, in werking tredend op 31 oktober 2002, is de heer Duprez M. hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraa Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, in werking tredend op 31 oktober 2002, is de heer Bek(...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012464 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012703 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012717 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001 gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012754 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1989, 21 maart 1991, 30 juni 1993, 12 mei 1995, 16 juni 1997 en 29 juni 1999 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen voor de jaren 1989 en 1990, voor 1991 en 1992, voor 1993 en 1994, voor 1995 en 1996, voor 1997 en 1998, voor 1999 en 2000 en voor 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 4 december 1972 en 17 juni 1975 betreffende de sociale, economische en technische vorming van de vertegenwoordigers van de werklieden en werksters in de ondernemingsraden, in de comités voor preventie en bescherming en in de syndicale afvaardigingen van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van de statuten, voor de ondernemingen en de werknemers zoals bedoeld in artikel 3bis van de wet van 25 februari 1964 houdende de inrichting van een Pool van de Zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012874 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012932 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012937 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2001 en 2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002022822 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 23/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027922 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 54 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 05/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027923 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027925 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027926 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027927 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027930 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027928 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027929 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 07/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027932 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027933 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027934 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 04, 06 en 07 van de organisatieafdelingen 10, 15 en 40 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027931 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027935 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 15/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027936 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

arrest

type arrest prom. 30/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002009946 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 2 september 2002 werd de heer Peeters, P., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen vanaf 9 november 2002, om het I {pd}01/01/2002{epd}

document

type document prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002008307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische of administratieve medewerkers (m/v) (rang 30 en 40) voor federale wetenschappelijke instellingen onder de voogdij van de Minister van Wetenschapsbeleid Na deze selectie (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma : Geen(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002095042 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op da De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus werft ****(...) De thans vacante betrekkingen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002009949 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket : - van het hof van beroep te Gent : 1; - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - opsteller bij het parket - va - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - beambte bij he(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2002 numac 2002013212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van Mevr. Françoise Malvaux De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^