Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002000721 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002003439 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002009766 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002009892 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002012716 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002012750 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002012964 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013004 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering in uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze opbrengst aan het Fonds voor de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1976 betreffende de voorwaarden voor de goedkeuring en de montage waaraan achteruitkijkspiegels voor auto's moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2001 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002011373 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002027894 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de beslissing van 24 juni 2002 goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkelijkheid "Société inter Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 wordt de beslissing van 27 juni 2002 goedgekeurd(...) type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002036286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de bevoorrading van de vinkeniers en tot stimulering van de vinkenkweek in 2002 in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027921 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1986 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027919 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1988 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027920 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1987 type decreet prom. 24/06/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002003438 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002027907 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu « Office wallon des Déchets » . - Registratie nr. 2002/199/9 die wordt verleend aan de « S.A. T.P.M. » « L'Office wallon des Déchets », Gelet op he(...) Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002027908 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu « L'Office wallon des Déchets » Registratie nr. 2002/267/3/4 die wordt verleend aan de « S.A. LAVANO » « L'Office wallon des Déchets » Gelet op(...) Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002027909 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. « Office wallon des Déchets ». - Registratie nr. 2002/313/3/4 verleend aan de « N.V. KUMPEN » « L'Office wallon des Déchets » Gelet op het dec(...) Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van somm(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031522 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/62 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut de Recherches » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031521 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/61 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Bestuurder van het "Internat autonome" type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/60 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Eerstaanwezende Ingenieur verantwoordelijk voor de Technische Dienst van het COOVI type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031523 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/63 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het PMS-centrum 1 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031526 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/66 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan Geneesheer-specialist - Diensthoofd van de Arbeidsgeneeskunde type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031524 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/64 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het PMS-centrum 2 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/65 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Geneesheer-coördinator van de Medische Schoolinspectie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031530 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/70 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Roger Guilbert » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031529 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/69 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Roger Lambion » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031528 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/68 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Redouté-Peiffer » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031527 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/67 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Emile Gryzon » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031532 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/72 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Alexandre Herlin » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031531 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/71 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Charles Gheude » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031534 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/74 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Francine Robaye » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031533 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/73 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Alexandre Herlin » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002031535 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/75 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot delegatie van bevoegdheden en van ondertekening voor onderwijsaangelegenheden aan de Directie van het « Institut Jean-Pierre Lallemand »

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002003444 bron ministerie van financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen Dit bericht vervangt het bericht dat per vergissing onder het opschrift « Ministerie van Binnenland(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002022832 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid Mededeling De Hoge Raad voor Vrijwilligers Inleiding In de loop van het Internationaal Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent ve Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet ve(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/10/2002 numac 2002040613 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2002. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 295 van 17 september 2002, bladzijde 41228 worden vanaf, « D. Financiering Gewesten en Gemeenschappen » tot « Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^