Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000577 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de instelling van openbaar nut Kind en Gezin gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000652 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000653 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Directie Personeelsbeheer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000663 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de v.z.w. « Nationaal Werk De Vrienden der Blinden » gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002009845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002009925 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Homans, B., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van het a Bij koninklijke besluiten van 25 september 2002 : - is Mevr. Delange, M., rechter in de arbe(...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002012900 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende het onthaal en de aanpassing van de uitzendkrachten in de onderneming type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002012911 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001 betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002012953 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002013022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is aan de heer Casneuf, Hubert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Gent. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is aan de heer Boons, Willy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Hasselt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Walter Martens, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 25 januari 2003, ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij h Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002022768 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002002235 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 juni 2002, wordt de heer Martelee, Jean-Luc, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Studiedienst Bouw - Fysische Toepassingen en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002002240 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Steegmans, Antony, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Studiedienst Bouw - Stabiliteit - Nederlands taalkader van de Regie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002002242 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Van Praet, André, industrieel ingenieur-directeur bevorderd in de weddenschaal 13B, met ingang van 1 maart 1997. Bij ministerieel besluit van Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Lecangee, Emile, architect-directeu(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002009928 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 september 2002, is het verzoek tot associatie van de heer Degrève, B., notaris ter standplaats Chièvres en van Mevr. Degrève, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Bernard Degrève & Vinciane Deg Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 17/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027883 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen vervuiling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027884 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027885 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor geregelde diensten, opgericht bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027889 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027905 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het begeleid domaniaal natuurreservaat « Cron de Montauban » in Etalle type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027903 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de samenstelling van het coördinatiecomité van het Waarnemingscentrum voor de mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het domaniaal natuurreservaat « La Tourbière de Lorcé » in Stoumont

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot vaststelling van de uitvoeringswijzen van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds, gesloten te Brussel op 2 september 1998 tussen de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd bij decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ingebruikstelling van zes taxivoertuigen aangepast aan het vervoer van mindervaliden en de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van deze voertuigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002021413 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 27 juni 2002 in zake de n.v. Constructiewerkhuizen Van Landuyt tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het A « A. Schendt artikel 483 van het W.I.B 92 (artikel 372 W.I.B 64) het gelijkheidsbeginsel zoals vas(...) type bericht prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002021412 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 juni 2002 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de n.v. Delbruyere mécanique de verre, waarvan de expeditie ter gr « Schendt artikel 30 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord de artikelen (...)

erratum

type erratum prom. 05/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002002265 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen. Erratum type erratum prom. 06/05/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002003424 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002009926 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen De aanwijzing van de heer Van de Walle, K., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 oktober 2002. type document prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002009929 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van Mevr. Standaert, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 nove

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002013157 bron ministerie van financien Programmawet. Errata

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022811 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Registratiedocument bedoeld in artikelen 5 en 7 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. - Mededeling Het registratiedocument opgesteld door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, dat aan deze commissie moet worden bezorgd doo Dit document is bovendien beschikbaar : Op het volgende internetadres : www.health.fgov.be/A(...)

erratum

type erratum prom. 04/07/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. - Errata type erratum prom. 04/07/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Mennes, Karel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van Mevr. Nevelsteen, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013185 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer D'Haese, Frans, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van de heer Smet, Jozef, wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Neerinckx, Dirk, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Fiers, Jacque type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Vangeenberghe, Jan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Leuven, ter vervanging van de heer Windey, Luc, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013188 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Bontinck, Guy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Aelbrecht, Paul, wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van de mandaten ingaande op 15 februari 2002, van de heer Hecq, J.-D., in de hoedanigheid van werkend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022764 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigsters(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, eervol ontslag u - de heer Willems, J., in de hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. Duyck, M., in de hoedanigheid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Schtickzelle, J.-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, dat in werki - de heer Michiels, M., in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames Coppens, M., en Demotte, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Hubert Casneuf De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Guy Bontinck De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Walter Martens vanaf 25 januari 2003 De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013179 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van de heer Willy Boons De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2002 numac 2002013180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Ulric Delbrouck De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^