Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002009699 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002009905 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 2002 is de heer Neven, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002021307 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 12 juni 2002, wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Wimmer, Roger, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanse type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002021323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt de heer Prenen Jan, Voorzitter van de Beroepsunie voor Foto- en Filmpers in België, Afdeling Antwerpen en Limburg, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eret Hij neemt vanaf 8 april 2002 zijn rang in de Orde in. Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002021386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002011356 bron ministerie van economische zaken Federaal Planbureau. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 8 januari 2002, wordt aan de heer Serge Schüttringer, adviseur bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 oktober 2002 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij ger De heer Serge Schüttringer wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type ministerieel besluit prom. 28/05/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het beoordelingscomité vastgesteld door het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type ministerieel besluit prom. 22/08/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002013119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 27/09/2002 numac 2002031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest - Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoeding toegekend aan de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de commissie van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 19/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002027874 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de decreten van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 19/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002027875 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2002 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002009904 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 10 september 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Staudt, E., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht geg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002027877 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn op een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Burg-Reuland

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op het vlak van Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 17 mei 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp van plan en van het gewestelijk bestemmingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de regels voor de toekenning van toelagen aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031491 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/662 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002016055 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieb(...) 1. PB C 46 van 20 februari 2002 (2002/C 46/03) Lidstaat van aanvraag : Frankrijk Naam van h(...) type overeenkomst prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002016121 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 114 van 15 mei 2002 (2002/C 114/04) Lidstaat van aanvraag : Italië Naam van het prod(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002002254 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, § 2, van het koninklijk be Met toepassing van artikel 15 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tuss(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002041709 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

erratum

type erratum prom. 03/05/2001 pub. 27/09/2002 numac 2002031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 13/06/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 200 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als deskundige van hoge kwalificatie Het Directoraat-Generaal **** **** financiert de aanwerving door de **** **** **** **** on ****/AIDS (****) van een deskundige va(...) De kandidaat voor een post senior deskundige moet aan de volgende criteria beantwoorden : - ****(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002003413 bron ministerie van binnenlandse zaken Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...) type document prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002011382 bron ministerie van economische zaken Aanbeveling van de Raad voor het Verbruik van 27 juni 2000 betreffende de reclame voor de kinderfeesten De Raad voor het Verbruik, adviserende instelling samengesteld uit leden die de consumentenorganisaties vertegenwoordigen en uit leden die de Deze aanbevelingen richten zich tot het geheel van de beroepsmensen. 1. Geen voorbarige reclames(...) type document prom. -- pub. 27/09/2002 numac 2002021399 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Algemene vergadering Maandag 30 september 2002, te 14 u. 30 m. Bij deze nodigen wij uit op de algemene vergadering van de(...) Gelet op de nieuwe richtlijnen inzake veiligheid, dient u deze uitnodiging voor te leggen aan de po(...)
^