Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003420 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995 he(...) type wet prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003422 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor een overdracht van cliënteel tussen beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van(...) type wet prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002000619 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, wordt de heer Marc Joassart, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om de uitoefening van zijn deeltijds ambt van assistent aan het d Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 juni 2002. type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002002210 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007124 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3962 van 19 april 2002, wordt kolonel ****. ****, op 8 april 2002, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om vanaf 8 april 2002 de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3957 van 14 april 2002, neemt kapitein van het vliegwezen C. Carremans, anciënniteitsrang als kapitein van het vliegwezen op 26 augustus 1999. Voor verdere bevo type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van macht **** koninklijk besluit ****. 3956 van 14 april 2002, wordt luitenant vlieger ****. ****, van het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht, van ****, met zijn graad en anciënniteit **** **** verdere bevordering wordt hij na luitenant vlieger ****. Dillen, gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007179 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 4029 van 18 juni 2002 : **** - wordt ****. ****, leerling van de 139 **** promotie "alle wapens" aan **** - wordt ****. ****, leerling van de 139 **** promotie "alle wapens"(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007196 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4040 van 11 juli 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aan Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007202 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4050 van 15 juli 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aan Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4063 van 15 juli 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangebode Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4080 van 2 augustus 2002, wordt reservevaandrig-ter-zee C. Lambrechts, van het korps van de officieren van de diensten van de marine, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn a Voor verdere bevordering wordt hij na reservevaandrig-ter-zee A. Vandecandelaere, gerangschikt. (...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002013038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het ambtshalve onderzoek van pensioenrechten in de pensioenstelsels voor werknemers en voor zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002003418 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen voor de verzorging van een erkende hond type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002009900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 september 2002 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2002 : voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : - de heer Buelens P.; - Mevr. Franssens G.; - Mevr. Herregodts B.; - de heer Lins O.; - Mevr. Lipschütz E.; - de heer Segers G.; type ministerieel besluit prom. 18/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016176 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2002-2003 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend in Brussel op 15 december 2000

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/08/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002003410 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 12/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002003423 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002002230 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 514bis - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003416 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 555 van 20 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003415 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 539 van 20 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003414 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 527 van 19 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002003417 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 430 van 9 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002009901 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van de heer Caprasse, E., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 25 oktober 2002. type document prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002021387 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, technische en Culturele Aangelegenheden Tweede oproep tot voorstellen. - Deelname aan het Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij I. Inleiding De Ministerraa De DWTC organiseren een tweede oproep tot voorstellen voor de uitvoering van toepassingsprojecten. (...) type document prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002021391 bron rechterlijke macht Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Te begeven betrekking 1.1. Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel, is één 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...)

erratum

type erratum prom. 27/06/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002000565 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Bart Weekers, adjunct-auditeur, met ingang van 18 augustus 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002, wordt de heer Carlo Adams, auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2002 numac 2002009897 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1. Voor deze vacante betrekking hoort de algemene vergadering van het rechtscollege - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent : 1; - rechter in de rechtbank v(...)
^