Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/1999 pub. 24/09/2002 numac 2002015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop en Bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995 (1). - Addendum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002054042 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dillen, Rosalia Joanna Dillen, Rosalia Joanna, ongehuwd, geboren te Berchem op 26 augus Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002000649 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002009776 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002009838 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 22 augustu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002009893 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, dat in werking treedt op 28 september 2002, is Mevr. Scutnaire, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. Het beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002011344 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer en houdende toekenning van een ARAB-vergoeding in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012759 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012909 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012916 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2001-2002 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2001-2002 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1987 betreffende de eindejaarspremie in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012945 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de toekenning van een vergunning aan SpaceChecker N.V. voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1985 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de ondernemingen welke rook-, ruim- en snuiftabak vervaardigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002009899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2002 is aan Mevr. Lootvoet, I., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te verv Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 is aan Mevr. Belarbi, Y., beambte op arbeidsover(...)

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002027845 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" , in het kort "SOWALFIN" type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002027853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt op het einde van het academiejaar 2001-2002 met als doel het voortzetten van studies in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor erkenning van algemene bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de organisatie van het academiejaar en houdende de algemene regeling van de studies in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002036177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/09/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15ter betreffende interne verschuivingen binnen bepaalde diensten van de directie van de verbindingswegen van de federale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002018067 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 20 en 23 augustus 2002 een vordering tot schorsin Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers : - G/A.125.636/IX-3458 - OCMW van Zandhoven; (...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 26 augustus 2002 een vordering tot schorsing van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.125.960/X-11.094. Verzoekende partijen : (...)

erratum

type erratum prom. 08/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002003403 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika. - Erratum

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002018070 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtelijke Diensten. - Adreswijziging Met ingang van maandag 14 oktober 2002 zullen de diensten van de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, thans gevestigd in het gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, overgebracht wo De zittingen zullen er eveneens vanaf deze datum gehouden worden. Wegens de verhuis zullen de di(...)

erratum

type erratum prom. 05/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002036182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de uitvoering van de maatregelen DAC-regularisatie binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Sport en Brusselse Aangelegenheden. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002009894 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 293 van 14 september 2002, pagina 40976, dienen, in de negenenvijftigste en zestigste lijn van de Nederlandse tekst, de woorden : « plaatsvervangend rechter in type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002009898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge : 1; - opsteller bij het parket van het hof van beroep te Gent : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2002 numac 2002021390 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Te begeven betrekkingen 1.1. Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven. 1.2. Deze betrekkingen z 1.3. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...)
^