Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werd aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsgebied van het hof van beroep te Gent Plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002003421 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Revisoren Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 worden de heer Ludo De Keulenaer, vennoot bij Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren, en de heer Jean-Louis Prignon, in college voor d type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, dat in werking treedt op 1 september 2002, is aan de heer Verkinderen, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koop Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 is aan de heer Vincke, F., op zijn verzoek, eervol (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009883 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Mevr. Durinck, V., beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aa Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, wordt het koninklijk besluit van 10 juli 2002, waarbij(...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002011350 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002013067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002022732 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 tot het bepalen van de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van een Technische boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002011345 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 : wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor wordt Deel 6.V. van het HLT-boekje « Remming van de hogesnelheidstreinen (HST) », goedgekeurd bij m(...)

decreet

type decreet prom. 05/07/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002036153 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002027824 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt aan de heer Olivier Gutt eervol ontslag verleend uit diens ambt van kabinetschef van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, met in Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt de heer Bernard Marchand aangewezen (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 462 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002036127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009878 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Philippart, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 9 augustus

erratum

type erratum prom. 04/07/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002011368 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002022685 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgende personeelsleden : - één Franstalig bestuursassistent. - één Nederlandstalig bestuursassistent. Het verwij De functie van de ambtenaar zal er in bestaan secretariaatswerk op logistiek en administratief vlak(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : 2. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002009884 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek : 1; - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureu(...) - Brussel : 4; - Hoei : 1; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rec(...)

document

type document prom. -- pub. 19/09/2002 numac 2002095039 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving drie aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zee Elke belanghebbende kan een aanvraag tot mededinging betreffende het bekomen van een domeinconcessi(...)
^