Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000362 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000365 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000363 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot verhoging van de bedragen van het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000364 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000366 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000377 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000380 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 6 en 13 mei 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000378 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000383 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 december 2001 tot uitvoering van artikel 24, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000382 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 22 november 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000396 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000395 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000449 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000448 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot uniformisering van de spilindexen in de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000453 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Consumentenzaken type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000451 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de mededeling van informatie door de gemeenten aan de Veiligheid van de Staat door toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000452 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000456 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2001 houdende bijkomende bepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000454 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk VIII van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren en van de wet van 11 april 1999 houdende wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000459 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1965 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek naar het omzetcijfer verwezenlijkt door zekere kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000460 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000462 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen en van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000464 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de titels I, II en V van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000469 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000466 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000468 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000471 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000473 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000533 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 1996 tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002000548 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon en van het koninklijk besluit van 7 februari 2000 houdende wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2002, is een einde gesteld aan de functies van de heer Xhaet, J.-C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers. Bij kon - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, de heer Peirlinck, J.(...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002011328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Verhuring op korte en lange termijn van voertuigen, zonder chauffeur type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002011327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002011329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de statuten van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002012901 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de besteding van 19 miljoen BEF voor het wegwerken van anomalieën in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002012931 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij voor scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002012933 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de gemeenschappelijke bepalingen aan de collectieve arbeidsovereenkomst voor officieren en scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002013044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Lijst opgemaakt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met de gemeenten waar de werkloosheids(...) type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002021360 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot opgave van de programma's van de niet-openbare radio-omroeporganisaties die uitgezonden moeten worden door de houder van een vergunning voor de exploitatie van een net voor distributie van radio- of televisieomroepuitzendingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002021363 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor verspreiding van de programma's van een radio- en televisieomroeporganisatie die niet erkend is door een lidstaat van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002021362 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de exploitatie van een net voor distributie van radio- of televisieomroepuitzendingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 tot afwijking van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de inspecteurs en adjunct-hoofdinspecteur van de dienst beveiliging van de luchthaveninspectie op de luchthaven Brussel Nationaal type ministerieel besluit prom. 09/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002021361 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanvulling van de inhoud van het jaarverslag dat wordt ingediend door de houder van een vergunning voor de exploitatie van een net voor distributie van radio- of televisieomroepuitzendigen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

decreet

type decreet prom. 05/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036020 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002009849 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 20 augustus 2002 is aan de heer Dujardin, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002011354 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0055 SMAP Droit Commun/Naviga S.A. Op donderdag 29 augustus 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een b Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren levensverzekering en verzeker(...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002008278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (m/v) (rang 10) voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België Er wordt een reserve van maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 1 nove(...)

erratum

type erratum prom. 19/06/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2002 numac 2002009851 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 1, vanaf 1 juni 2003; - bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 ; - a(...) - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 (*); - beambte bij (...)
^