Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002175 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002191 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002003387 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 10 en 12 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002009825 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2002 : - Zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : de heren : Batselé D., raadsheer in het Hof van Cassatie ; Caprasse E., kamervoorzitter in het hof van(...) Close F., raadsheer in het Hof van Cassatie (15.11.1999); Debruyne D., raadsheer in het Hof van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002009828 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 : - is het verlof wegens opdracht voor een jaar met ingang van 1 januari 2002, verleend aan de heer De Moor, S., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, bij koninklijk beslui - is een verlof wegens opdracht voor de duur van één jaar met ingang van 1 september 2002, verleend(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002014222 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 wordt aan de onderneming « Assubel » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gev(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 27 maart 2002 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het Fonds " In Wallonië en in Brussel kan genoemd fonds ook optreden onder de Franse benaming "Alia Caisse(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002021350 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002021371 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002002231 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 11 maart 2002, wordt de heer Abramowicz, Jean-Marie, vertaler bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002002232 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002, wordt de heer ir. Jean-Pierre Dezangre, adviseur-generaal bij de Diensten van de Directeur-generaal - Dienst van de Adviseur-generaal - Internationale Instellingen, aange Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002002236 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002, wordt de heer Berger Stéphane, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van architect bij de Waalse Buitendiensten 1 - Directie te Bergen, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 15/07/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002003355 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën met het oog op de omschakeling naar de euro

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002036108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002041708 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002009827 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2002. - Errat In het Belgisch Staatsblad nr. 265 van 20 augustus 2002, tweede editie, blz. 35812, eerste alinea(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002018063 bron kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tolken met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** **** is een niet-permanente dienst, die slechts werkt als de Kamer bijeenkomt (plenaire (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2002 numac 2002016189 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, worden benoemd tot lid van Mevr. K. Van Havere en Mevr. J. Rousseaux, de heer P. Ruelens. In afwijking op artikel 21, §(...)
^