Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002003339 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 type wet prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002003388 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Aankoopcomité van onroerende goederen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de wetten van 2 juli 1969 en van 6 juli 1989 1. Het Vlaamse G I. Stad Nieuwpoort - Tweede afdeling Zesentwintig aren acht centiaren (26 a 8 ca) in de ondergro(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij een einde wordt gesteld aan de zending van algemeen nut van de heer Dominique Bastenier bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diensten van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002000517 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009801 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 14 mei 2002, is ontslag verleend aan Mevr. Van Nuffel, R., adjunct-secretaris bij het parket van het Hof van Cassatie. Bij koninklijk beslui Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009804 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is aan Mevr. Van Eygen, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009803 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 is Mevr. Van Eygen, G., raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002011314 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002011333 bron ministerie van economische zaken Afstand van een toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « HBK-Leven N.V. » , naamloze vennootschap wa(...) - "Ongevallen" (tak 01); - "Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfon(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002014201 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven en de gemeente Holsbeek van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002000348 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen Bij ministerieel besluit van 22 april 2002, artikel 1, van het ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van Beveiligin « Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot leden van de Commissie Erkenning van Beveiligi(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009798 bron ministerie van binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2002 wordt de heer Peeters, Alphonse, hoofdcommissaris bij de politiezone van Schaarbeek - Sint Joost-ten-Node - Evere, aangewezen als werkend li Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2002 wordt de heer Gustin, Daniel, commissaris bij de (...) type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 489.000 EUR aan de Koning Boudewijnstichting voor het opstarten en het beheren van een project « Sociale Plato » met het oog op de bevordering van de uitwisseling van managementpraktijken tussen de klassieke handelsondernemingen en de sociale-economieondernemingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 29 mei 1996 betreffende het programma van het bijzonder toelatingsexamen tot universitaire studies van de 1e cyclus in de toegepaste wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2002-2003 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vertegenwoordigings- en coördinatie-organen van de inrichtende machten van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1998 tot goedkeuring van het studiereglement in het gewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de variabelen en de rekenformule van het sociaal-economische indexcijfer van elke statistische sector bij toepassing van artikel 4, § 1, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels toepasselijk voor de wijziging van het rooster van de toewijsbare frequenties bedoeld in artikel 2 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Frans Gemeenschap van 26 maart 2002, wordt op 1 juli 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pierre Marchand, directeur-generaal. Vanaf die datum, wordt de betrokkene ertoe gem

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002035989 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002036070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van artikel 101, § 1, 3°, b) van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002036073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten, ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005, voor het begrotingsjaar 2002 naar de functionele basisallocaties type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002036079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van het prioriteitenbeleid zoals voorzien in artikel 2, 12° van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake prioriteitenbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002000516 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de financiële richtlijnen die van toepassing zijn op de veiligheids- en preventiecontracten

document

type document prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009805 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van de heer Dapsens d'Yvoir, Ch., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 september 2002. De aanwijzing van type document prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002013058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002016187 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Machtigingen - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 2002, op bladzijde 35217, gelieve de tekst onder rubriek b) als volgt te lezen : b) ingeval de leidende ambtenaren afwezig of ve

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009799 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002, bladzijde 30243, regel 15, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/08/2002 numac 2002009800 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het arbeidshof te Brussel : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1; - adjunct-gr - opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie (...)
^