Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002009791 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van oktober 2002 De Federale Ove De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 20 september 2002, bij middel van een kopie van het hierb(...) type wet prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002009790 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2002 De Fe De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 20 september 2002, bij middel van een kopie van het hierb(...) type wet prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002041308 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2002 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,407 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000369 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000368 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000372 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 30 december 2001 betreffende het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000371 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 december 2001 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000374 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I en II van de bijzondere wet van 22 januari 2002 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000376 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002007177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren **** Bij koninklijk besluit ****. 4024 van 18 juni 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der **** **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I, III en IV van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002009772 bron ministerie van middenstand en landbouw, federale overheidsdienst justitie en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002009789 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Duits voor referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002009787 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 augustus 2002 : - is de heer Lenoir, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - zijn benoemd tot toegevoe - Mevr. Bonnier, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Ieper; - Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002009788 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 is de heer Van Elst, P., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Hasselt zij ambt uitoefenen en er moeten verblijven Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002012894 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002000614 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Tuchtstraf Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2002 wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken de tuchtstraf van drie maanden schorsing opgelegd aan de heer Marc Vandousselaere, politiecommissaris van de politiezone type ministerieel besluit prom. 31/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022653 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002009785 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 106.318 van 2 mei 2002, heeft de Raad van State de vernietiging bevolen van het koninklijk besluit van 16 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling v

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002021329 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 102/2002 van 19 juni 2002 Rolnummer : 2278 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 52, 4°, en 53, 12°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. H samengesteld uit voorzitter A. Arts en rechter L. François, waarnemend voorzitter, en de rechters P(...) type arrest prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002021331 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 108/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer : 2182 In zake : de prejudiciële vragen over de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door het Hof van Beroep Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002021330 bron arbitragehof Arrest nr. 103/2002 van 19 juni 2002 Rolnummers : 2371 en 2372 In zake : de vorderingen tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 « tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 7 juni 2001 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/05/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend of vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van de Vlaams economisch vertegenwoordigers van de Vlaamse regering naar de Vlaamse openbare instelling Export Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1992 ter uitvoering van artikel 87, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van artikel 101 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2001 pub. 20/08/2002 numac 2002000393 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 13 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor Directoraat-generaal **** (****01830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ex(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseur (rang 10) (****/****) voor de Algemene **** van de **** **** **** (****02804). - Uitslagen **** van de geslaagde (...) 1. Van **** ****, ****, ****. 2. Van **** ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** bedrijfsadviseurs voor het **** **** voor Zelfstandig Ondernemen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4.(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-technicus grafische kunsten voor het Belgisch **** (****01042). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal **** voor het Directoraat-generaal **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. De ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige technisch assistenten (rang 26) voor de Regie der Gebouwen (ANG02015 - niveau 2+). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie : 1. Peeters(...) 2. Biesemans, Stefan, Opwijk 3. Vanwijck, Robert, Hasselt 4. Questier, Erwin, Jette 5. Fig(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technicus der **** (****/****) voor de **** Musea voor Kunst en **** (****02010). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van de vergelijkende ****(...) 1. De Ridder, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieur scheepsbouw voor het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) ****, ****, **** ****

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige polyvalent prepressassistent voor het Belgisch Staatsblad, Federale Overheidsdienst Justitie (rang 30) (AFG01847). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating t(...) Faccenda, Paolo, Bruxelles type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent (technicus keuken) voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01831 - rang 20) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent voor het Ministerie van de **** **** (****00001). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur jurist voor **** **** en Vervoer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. (...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouwkunde (m/v) voor de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek en voor de afdeling Vloot (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02026). - Uitslagen Rangschi(...) Geen geslaagden. type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verkeersdeskundigen (m/v) voor het Vlaams Verkeerscentrum van de administratie Wegen en Verkeer (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de verge(...) 1. De Schuijmer, Stefaan, Ledeberg 2. Janssens, Karel, Laakdal 3. Sterckx, Dominique, Holsbee(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** eerste geschoolde werklieden (rang 20) (****/****) voor het **** Museum voor **** (****02006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. De Wolf, ****, ****

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verkeersplanologen (m/v) voor de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen of voor de administratie Wegen en Verkeer (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02006). - Uit(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs voor de Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (AFG02804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Magdalijns, Ch(...) 2. D'Hondt, Olivier, Lessines 3. Pilet, Jean-Benoît, Namur 4. Biron, Fabian, Charleroi 5. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseurs voor de Inspectie van de Brandweerdiensten - Algemene Directie van de Civiele Bescherming van de FOD Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Bourqu(...) 2. Simon, Philippe, Anderlecht 3. Mazy, Olivier, Liège 4. Morue, Brigitte, Mont-Saint-Guibe(...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-technisch assistent « technicus keuken » voor het Bestuur strafinrichtingen (rang 20) (ANG01831). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot d(...) 1. Demeulenaere, Rik, Brasschaat 2. Janssens, Jurgen, Dendermonde 3. Rombaut, Thierry, Dilb(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technische assistenten (****/****) voor de Regie der **** (****02055) (rang 26). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008250 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs (m/v) (rang A2) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur - administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (AROHM) (Ministerie van de Vlaam(...) 1. Geurts, Veerle, Antwerpen 2. Lacoere, Peter, Gent 3. De Decker, Pascal, Gent 4. Van Den(...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige polyvalente prepressassistenten « specialist in de grafische kunsten » voor het Belgisch Staatsblad (ANG01847 - rang 30). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voo(...) Hermans, Jean, Kortessem. type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs surveyonderzoek (m/v) voor de administratie Planning en Statistiek (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie v(...) 1. Carton, Ann, Schaarbeek 2. Speltincx, Elke, Sint-Jans-Molenbeek 3. Cambre, Bart, Leuven

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor het Ministerie van de **** ****, de **** wetenschappelijke instellingen en sommige **** op(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs kwaliteitszorg statistiek (m/v) voor de administratie Planning en Statistiek (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende (...) Pickery, Jan, Antwerpen type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen voor de DAB Loodswezen, chef loodsen voor de DAB Loodswezen en stuurlui van de loodsboot voor de afdeling Vloot (allen rang A1) (m/v) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departemen(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008258 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellinge(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. N(...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) voor de FOD Financiën (ANG01851). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Boulangier, Johnny, Herzele 2. Baudelet, Koen, Ou(...) 3. Bleyen, Stijn, Lommel 4. Janssens, Sam, Antwerpen 5. Van Der Weyden, Marc, Mechelen 6. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verificateurs (rang 26) voor de FOD Financiën (AFG01851). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Manteau, Olivier, Namur 2. Flemal, Claire, Rebecq 3.(...) 4. De Marneffe, Pierre, Faimes 5. Cornet, Philippe, Andenne 6. Collin, Julie, Grand-Leez 7(...) type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002008262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs (rang 10) voor de FOD Financiën (ANG01852). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Verreydt, Willem, Mechelen 2. Claes, Inge, Hasselt 5. Cassiman, Kris, Aalst 6. Verleysen, Vincent, Gent 7. Parmen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot werkend lid bij genoemde raad, de heer Juszczak, Ph., als (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, wordt benoemd tot lid van het Na - de heer Vanstechelman, R., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002022657 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werki Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd college, de heer Van Houte, Y., tot werkend lid,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Massart, C., in d(...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/2002 numac 2002042008 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
^