Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002009769 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is de heer Handschoewerker, M., voorzitter van de rechtbanken van koophandel Ieper en Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt op 13 augustus 2002, is aan d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002009770 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Lee, P., opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 is b Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procure(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1991 betreffende het kort verzuim en het verlof wegens bijzondere gebeurtenissen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012735 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de benaming "de bakkerijen, banketbakkerijen en verbruikszalen bij een banketbakkerij" in sommige collectieve arbeidsovereenkomsten (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1999 betreffende de tewerkstelling en vorming, in uitvoering van Hoofdstuk II, Afdeling IV, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012942 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012950 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002022647 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Soc Bij ministerieel besluit van 17 juli 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Soc Bij ministerieel besluit van 17 juli 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december(...)

arrest

type arrest prom. 01/03/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit betreffende het budgettair, financieel, en boekhoudkundig beheer van het Mediacentrum, dienst met autonoom beheer

decreet

type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot bepaling van de termijn voor het indienen van de aanvragen om studietoelagen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000595 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsvoorwaarden voor Zwitserse onderdanen en hun familieleden

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002009748 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 217 van 29 juni 2002, bericht nr. 2002/09635, blz. 29521, Franse tekst, gelieve te lezen : « M. L'Heureux, J., domicilié à Fontaine-l'Evêque, pour un terme prenant cours le 1 er type erratum prom. 09/04/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002022590 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federaal Kabinet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 218 van 29 juni 2002, tweede uitgave, blz. 29615, dient men in de eerste lijn van de mededeling omtrent het koninklijk b

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002095035 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeeg Elke belanghebbende kan een aanvraag tot mededinging betreffende het bekomen van een domeinconcessi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002022596 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt, de heer Abdeltif Bouidida, met ingang van 1 mei 2002 benoe Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002009771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen : 1, vanaf 1 oktober 2002; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - beambte bij de g - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg(...)

document

type document prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelatingen tot de stage Bij verschillende besluiten van de Regering van de **** **** worden tot de stage toegelaten als assistent : - op datum van 1 mei 2002 : ****(...) Mevr. **** ****, de heer BINDER ****, ****. **** ****, Mevr. **** ****(...) type document prom. -- pub. 09/08/2002 numac 2002021302 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Koni Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Eervolle ontslagen Bij koninklijk besl(...)
^