Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002009630 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 7 juni 2002, is ten verzoeke van Mevr. Vaira, Mariat type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002009688 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 13 juni 2002, is ten verzoeke van Mevr. Lapauw,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002000341 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Waalse Regionale Maatschappij voor Vervoer, W.R.M.V. genaamd, en haar vijf exploitatiemaatschappijen, de T.E.C. genaamd, toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002007191 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een luitenant-generaal tot de graad van generaal type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002011303 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002011304 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002012756 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002 wordt de heer Edouard Claes, vertaler-revisor , bevorderd tot de graad van vertaler-directeur (rang 13) (vlakke loopbaan in uitdoving), met ranginneming(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen dit besluit beroep worden in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002014151 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002, dat in werking treedt op 1 juni 2002, wordt aan de heer Pierre Tielemans eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal bij het Algemeen Secretariaat. Hij type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. NUBEL type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022577 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 wordt de heer De Baere, Wilfried Leopold René, gezondheidsinspecteur 10F bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2002, eerv De heer De Baere, Wilfried L. R., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 november 2002, zijn aanspra(...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002007190 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002009758 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriel besluit van 1 augustus 2002 is het verzoek tot associatie van de heer De Baecker, F., notaris ter standplaats Antwerpen en van de heer De Baecker, C., kandidaat-notaris, om de associatie « Fernand De Baecker & Carlo De heer De Baecker, C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen. Het be(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002014169 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke Personeelsformatie Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 18 april 2002 wordt de heer Debeuckelaere, H.C.L.C., adviseur bij de Afzonderlijke Personeelsformatie met uitwerking op 1 maart 2001 bevorderd tot de wedd type ministerieel besluit prom. 06/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002016181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen type ministerieel besluit prom. 17/04/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002021176 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over het Museum van de 18e eeuw in het paleis van Karel van Lotharingen van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022512 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 juni 2002, dat in werking treedt met ingang van 1 maart 2002, wordt de heer Mertens, P., benoemd tot werkend lid van het Algemeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022515 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 17 juni 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden aangeduid als leden van het Beheer - Mevr. Drieskens, Ann-Marie, lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022548 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002, wordt Dokter Gulbis Béatrice, van Evere, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, b

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002009761 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Het arrest met nr. 108.593 van de Raad van State van 28 juni 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 16 februari 2000, houdende de aanwijzing van Diane Reynders in hoedanigheid van adviseur-generaal voor het str

arrest

type arrest prom. 24/05/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022589 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de nieuwe gemeentewet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002027679 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor 2001

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002035959 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot wijziging van de verordening van 15 juli 1993 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002018056 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Buurtcomité Flanders Expo, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Putkapelstraa Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 123.615/ X-11.036. De hoofdgriffier, D. Lan(...) type bericht prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002021293 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 28 juni 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2466 en 2472 van de rol van het Hof en werden samengev(...)

erratum

type erratum prom. 10/06/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022651 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022510 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002, wordt de heer Devleeschouwer, Guy, adviseur, met ingang van 1 juni 2002, voor de duur van zes jaar, benoemd tot administratief secretaris van het Secretariaat van de Raden en Commi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 wordt, de heer Mpoyi Léon Kabeya, met ingang van 1 april 2002 be Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022571 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt de heer Houard, Didier, adjunct-adviseur bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met ingang van 1 december 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overge Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2002 numac 2002022588 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Reyskens, H., benoemd tot plaatsvervangend lid van de genoemde(...)
^