Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002009706 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer : in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Balon, F.; - de heer Glineur, P.; - de heer Gonthier, C.; - de heer Grégoire - Mevr. Van Crombrugghe, N.; - Mevr. Vanommeslaghe, S., advocaten; In het hof van bero(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002009707 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Lambilotte, O., licentiaat in de rechten; - de heer Leys, A., licentiaat in de rechten. Zij zullen in het gerechtelijk arr Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002009708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 is, met ingang van 31 mei 2002, een einde gesteld aan de functies van de heer Muyllaert, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Betrokkene mag zijn aanspraak op de Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002011204 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002011253 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002014185 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NATIONALE LOTERIJ type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002014184 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht NATIONALE LOTERIJ type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002015100 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt, met ingang van 30 april 2003 's avonds, aan de heer Bernard Asselborn, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Bernard Asselborn i type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002015099 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002 wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Mariage, Patrick, adjunct-adviseur, met ingang van 30 juni 2001 's avonds. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002015101 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 5 december 2001 wordt met ingang van 1 juli 2002 aan de heer Willy Langendries, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Willy Langendries is het vergund type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002015107 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 14 juli 2002 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van graaf aan ridder Jacques Rogge; - vergunning van de persoonlijke titel van barones a - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de jonkheren Bernard de Hemptinne, Gui de Vauc(...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verhoging van bepaalde uitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002011237 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juni 2002 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elekt N c = 1,0422 N E = 1,3054 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002027637 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 22 mei 2002, dat in werking treedt op 28 mei 2002, wordt Mevr. Joëlle Vanneste, niet erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002021285 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 14 mei 2002 in zake M. Van Noten en A. Simkens tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schendt artikel 46 van het decreet van 19 december 1998 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, sa(...)

decreet

type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002027643 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 4 van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest, en houdende wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van de economische wetgeving en de wetgeving inzake jacht en bossen type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de dienst van de ombudsman van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2002 in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002027640 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken voor de gemeenten 's-Gravenbrakel, Ecaussinnes, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Bernissart, Péruwelz, Beloeil, Binche, Antoing, Brunehaut, Rumes, Quévy, Saint-Ghislain, Doornik, Boussu, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Bergen, Quaregnon, Quiévrain, Zinnik, La Louvière, Pecq, Estaimpuis, Moeskroen en Jurbeke in de provincie Henegouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002035908 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/11/2001 pub. 19/07/2002 numac 2002000392 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 12 - Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002002209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Voorzitter van het Directiecomité van de POD « Activabeheer » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 229 van 10 juli 2002, 2 e editie, pagina 31006, moet in de Nederlandse tekst « Selectie van een Voorzitter (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002011296 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand juli 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juli 2002 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,7468 Igd = 1,3967

document

type document prom. 08/03/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, houdende aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd college, de heer Donceel, P., tot werkend lid, i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd college, Mevr. Widera, I., tot plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2 - de heren Bronckaers, J.-P.; Falez, F., en Willems, J., in de hoedanigheid van werkende leden, als(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2002 numac 2002009705 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - van de politierechtbank te Charleroi : 1; (...) - beambte bij het parket : - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t(...)
^