Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002015017 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002054036 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** **** ****, weduwnaar van ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002000550 bron ministerie van binnenlandse zaken Lokale Politie Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-Le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicour/Waremme ingesteld op datum van 1 januari 2002. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002009685 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2001, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt, Mevr. Van Riet, U., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Koni Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 26 juni 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002009691 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op 17 augustus 2002, is de heer Craeybeckx, H., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002, dat in werking treedt op 23 juli 2002, is aan de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011174 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 werd de heer Marc Roelands, geboren op 1 augustus 1957, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang va Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002 werd de heer Dominique Corbaye, geboren op 20 februari(...) type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002016120 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

decreet

type decreet prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type decreet prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap wat betreft de vertegenwoordiging der geslachten in de erkende sportfederaties en -verenigingen type decreet prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de « R.T.B.F. » de toestemming krijgt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002009692 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 23 april 2002 werd de heer Van Put, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 13 augustus 2002, om

beschikking

type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, opgemaakt te Pretoria op 11 oktober 1999 type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, opgemaakt te Luxemburg op 29 oktober 2001 type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, opgemaakt te Cotonou op 22 juni 2000 (1) type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte en de Verklaring, opgemaakt te Straatsburg op 28 april 1999 type beschikking prom. 10/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 21 juni 1999 type beschikking prom. 10/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tsjechië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot Europese Unie, en met de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, opgemaakt te Straatsburg op 21 oktober 1999 type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 16/07/2002 numac 2002031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten :

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002027632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 1996 inzake de steun in de landbouw : steun aan de rundersector - garantie van het Waalse Gewest op een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002027633 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de globale geluidsquota in de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid tijdens de tijdsbestekken 22 uur-23 uur en 6 uur-7 uur type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002027634 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Confederale Universiteit Antwerpen voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer uitreikt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 24 betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde leden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011283 bron ministerie van economische zaken Raad voor mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0041 - Colruyt/Diswel en anderen... Op donderdag 4 juli 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concen Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de voedingsdistributie aan (...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011284 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededingen Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0042 - Heijmans N.V./Moeskops' Bouwbedrijf N.V. Op vrijdag 5 juli 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding va(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bouwmarkt en de markt voor projectontw(...)

erratum

type erratum prom. 06/07/2001 pub. 16/07/2002 numac 2002035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften Bijzonder bij het Vlaams Parlement in te dienen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002035845 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van het parlementair onderzoek. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011175 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 werd met ingang van 1 februari 2002, de heer Patrick Marchand, geboren op 28 november 1956, in vast verband benoemd tot de graad van vers Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011176 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 20 maart 2002 werden in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : met ingang van 1 januari 2002 : de heer Christophe Couroubl met ingang van 1 december 2001 : mevr. Marie-Noëlle Dubois, geboren op 13 april 1974. Bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002011206 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 werd met ingang van 1 februari 2002 de heer Bert Stulens, geboren op 11 oktober 1965, in vast verband benoemd tot de graad van verslaggeve Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002009686 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel : 1, vanaf 5 april 2003 ; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 5 (*); - adjunct-griffier : - bij (...) - bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi : 1; - opsteller bij de griffie : (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002007182 bron ministerie van landsverdediging Uitzonderlijke werving van kandidaat-**** in 2002 1. In 2002 zal een uitzonderlijke werving van kandidaat-**** plaatsvinden voor : ****) Landmacht; ****) Luchtmacht; ****) Medische Dienst. 2. **** ****) **** **** moeten ingediend worden bij een ****. ****) **** inschrijvingen(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002020151 bron federale wetgevende kamers A. Parlementaire publicaties van de Kamer en de Senaat 1. Hernieuwing van de abonnementen Voor het zittingsjaar 2002-2003 kunnen de abonnees intekenen op een abonnement op de publicaties van de Kamer en van de Senaat door storting van het ver Men kan zich abonneren voor het zittingsjaar 2002-2003 (oktober-oktober) vanaf de datum van het ver(...) type document prom. -- pub. 16/07/2002 numac 2002040603 bron ministerie van financien Toestand op 31 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^