Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003315 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003331 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type wet prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002009557 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 juni 2002, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002009582 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002000169 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 oktober 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002000226 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002000318 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Ambtenarenzaken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro type koninklijk besluit prom. 21/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003314 bron ministerie van justitie, ministerie van financien, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 07/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003332 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot benoeming van de leden van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003330 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002007112 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3931 van 2 april 2002 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe **** **** de datum van 8 april 2002 : Landmacht **** **** ****, ****.****.****.. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002007157 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Gewapende weerstand Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3995 van 7 mei 2002, worden de heren, ****.-****. **** ****; ****. ****, gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de **** **** Zij zullen op datum van 8 april 2002 rang in de Orde innemen. Het ereteken verleend aan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002009658 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2002, is het aan de heer Delhaye, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eersh Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is aan de heer Thannen, H., op zijn verzoek, ontslag ve(...) type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002011129 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002021229 bron federale overheidsdienst - kanselarij en algemene diensten en ministerie van tewerkstelling en arbeid Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 2 mei 2002, wordt het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van ka type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002007158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de overheid belast met het inzamelen van de verbintenissen tot het uitvoeren van de stortingen vereist om de perioden van loopbaanonderbrekingen van de militairen te valoriseren met het oog op hun rust- en overlevingspensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002009659 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 juli 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Van Overloop, H., notaris ter standplaats Antwerpen en van de heer Stoop, D., kandidaat-notaris, om de associatie « Hans Van Overloop & Di(...) De heer Stoop, D., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (Wilrijk). type ministerieel besluit prom. 10/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002011221 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de aanstelling van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de toepassing van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002027580 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 13 mei 2002 wordt een erkenning toegekend aan de n.v. « Actief Consult » overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureau's. Deze erkenning heeft Bij ministerieel besluit van 16 mei 2002, dat op 1 januari 2001 in werking treedt, wordt de hee(...)

decreet

type decreet prom. 13/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002027603 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003322 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003324 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002003325 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002027575 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Aangelegenheden Bij besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 wordt het besluit van de Waalse Regering van 13 april 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Advies voor individuele integratiehulp van het &quo type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002027597 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Henegouwen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002029304 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van een Adviesraad voor de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002031320 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 november 2001, is de heer Patrick Dekleermaeker definitief benoemd in de graad van administratief assistent bij de dienst Patrimonium, Infrastructuur en Beheer va Bij besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 februrari 2001, is de hee(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing aan de euro van sommige bepalingen inzake de vorming en begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdvergoeding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002002161 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 521bis Copernicuspremie 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002011254 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0040 Deloitte & Touche/Arthur Andersen. Op vrijdag 21 juni 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een b Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de gespecialiseerde dienstv(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002021277 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 2 april 2002 in zake A. Van Driessche, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 3 april 2002, heef « Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 81 van de faillissementswet (...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002021279 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 mei 2002 in zake F. Bondroit en M.-P. Binse tegen J. Varga, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schendt artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, in zov(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002021278 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 15 april 2002 in zake C. Dewael en anderen tegen de vennootschap naar Frans recht s.a. Total Chimie en anderen, waarvan de exp « Is, op grond van de in de [...] motieven [van voormelde beschikking] ontwikkelde redenering, het (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen bouwkunde voor de Afdelingen Beton-, **** en **** ****02012. - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistenten - **** voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen ****02007. - **** ****(...) 1. ****, ****, **** (****) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** beambten voor het **** Instituut voor **** (****.****.****.) (****01805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend **** :

document

type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus kleermakerij » voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01835 -rang 20) . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) Tizniti Laila, Saint-Gilles.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-adviseur juristen (****/****) voor de Algemene **** van de Civiele Bescherming - **** **** **** (****02002). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 3. **** ****, ****, ****. 4. ****, ****,(...)

document

type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus schrijnwerkerij » voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01839 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating t(...) 1. Van Hoye, Jan, Chaudfontaine. 2. Piret, Benoît, Héron. 3. Thomas, Fabrice, Braives. 4. (...) type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008211 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus landbouwexploitatie » voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01836 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelati(...) 1. Delbovier, Marc, Braives (Fumal). 2. Bourgeau, Josy, Ciney (Haversin). 3. Bataille, Olivie(...) type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus drukkerij/boekbinderij » voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01837 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toel(...) Lambert, Michaël, Jambes.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** beambten voor het **** Instituut voor **** (****.****.****.) (****01807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend **** : (...) 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. ****, ****, (...)

document

type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieur voor Fonds voor Beroepsziekten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Roccaro, Maria, Chapelle-lez-Herlaimont 2. François, Stéphane, La Louvière 5. Doyen, Viviane, Huy 6. Picquot, Philippe, Remicourt (...) type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV02011). - Uitslagen 1. Vanparys, Wouter, Knokke-Heist 2. Mols, Stijn, Leuven 3. Michel, Rob(...) 4. Van Vreckem, Philippe, Ninove 5. Loossens, Koen, Beveren 6. De Saeger, Els, Ternat 7. D(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen tekenaar voor de Administratie Wegen en **** (****02024). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Sint-**** 3. **** ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** artsen voor de Administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de **** **** Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van ****(...) 1. ****'****, ****, **** 2. ****, ****, **** **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor de Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (Ministerie van de **** ****) (****02014). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** 3. Van De ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (rang D1) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02002). (...) 1. Vanden Haesevelde, Ivan, Oudenaarde 2. Bosteels, Paul, Dendermonde 3. Illegems, Arthur, Pu(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008223 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-technisch assistent voor **** **** (****01838). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, Sint-****-**** 2. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-technisch assistent voor **** **** (****01837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in een hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3964 van 22 april 2002 : **** de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 26 **** ****-kolonel in het korps van de infanterie, de **** : ****. ****; ****. ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002008210 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** adjunct-technisch assistent «*****» voor het **** **** (****01834 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) ****, ****, ****-****. (...)

document

type document prom. -- pub. 05/07/2002 numac 2002095028 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving twee aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zeegebi Elke belanghebbende kan een aanvraag tot mededinging betreffende het bekomen van een domeinconcessi(...)
^