Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002003299 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002000092 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 september 1996 houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, gedaan te München op 17 december 1991 type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002000511 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002000513 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Berlaar/Nijlen ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 wordt de lokale politie van de Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Beaurain(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002003300 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009549 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Rechtspersoonlijkheid. - Statuten. - Goedkeuringen Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 : Bij koninklijk besluit van 30 mei 200 type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009604 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en werkwijze van het overlegcomité van de kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009603 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de vestigingsplaats van de negende kansspelinrichting klasse I type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009602 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de kansspelcommissie klachten en bezwaren in ontvangst neemt type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009601 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de aanvraag, de vorm van de vergunning klasse D en de vereiste bekwaamheden en getuigschriften voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in een kansspelinrichting klasse I of II type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009606 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de sancties die de kansspelcommissie kan opleggen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009605 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de concessieovereenkomsten afgesloten tussen de gemeenten en de kandidaat-exploitanten van een kansspelinrichting klasse I type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002009610 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009636 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 is aan de heer Nueman, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009634 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2002 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - de heer Scheyvaerts, J., wonende te Brussel, voor een termijn van vijf jaar, met ingan - de heer Permeke, M., wonende te Antwerpen, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 14 dece(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009635 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heren : Van Gelder, A., wonende te Antwerpen; Dockx, A., wonende te Kapellen; Van den Borne, G., wonende te Schilde; Steppe, P., wonende (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009640 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 worden bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij het Centraal Bestuur : in het Franse taalkader : - met ingang van 1 november 2001 : - M - de heer Gillard, Claude, adjunct-adviseur. De heer Gillard, Claude, neemt voor de bevordering (...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002011050 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002011127 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij het mandaat van een lid wordt beëindigd en een nieuw lid wordt benoemd bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002011139 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij het mandaat van een lid wordt beëindigd en een nieuw lid wordt benoemd bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002012699 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113 en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot invoeging van een artikel 129bis in hetzelfde besluit, tot invoering van een werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen type koninklijk besluit prom. 04/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002021267 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 12 juni 2002, wordt de heer Paul Martens, rechter bij het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met dit van ju type koninklijk besluit prom. 29/05/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022443 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de sanctie bij laattijdige aangifte van arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022471 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022477 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022505 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2002 van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat gestort wordt aan de sectorale fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers alsook aan deze bedoeld in artikel 71, 1° en 2°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, houdende vaststelling van het bedrag dat aan voormelde fondsen verschuldigd is voor het tweede semester 2002 en houdende bepaling van de besteding van de middelen van de terugvorderingsfondsen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2001 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2002 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022527 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022528 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022529 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002011083 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 13/03/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002016096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 houdende de erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002035822 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 25/04/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002029302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2002 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en de modaliteiten van de betaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002027581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wat betreft de invoering van de euro

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002021274 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 maart 2002 in zake J. Debue tegen de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i « Roepen de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en haar uitvoeringbesluit va(...) type bericht prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002021272 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 april 2002 in zake J.-N. Maziers tegen C. Durieu en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Is de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade ver(...)

erratum

type erratum prom. 20/03/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002000495 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven als beroepsbrandweerlieden. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002008228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 1 nove(...) type document prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002008229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van penitentiair beambten voor het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie (ANG02814). - Uitslagen Rangschikking van de 107 eerst geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot(...) 1. Moens, Chantale, Sint-Amands 2. Meeuwesen, Silvie, Ravels 3. Maessen, Patrick, Herk-de-S(...) type document prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002009633 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Thys, R., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 18 juni 2002. De heer Libert, S., raads

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzingen en standaarden Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 7 juni 2002 en in uitvoering van artikel(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002040306 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2002, 110,58 punten bedraagt, tegenover 110,89 punten in mei 2002, hetgee Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002022541 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federaal Kabinet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002 wordt Gilbert Houins, met ingang van 16 juni 2002, benoemd tot Directeur-generaal Controlebeleid van het Federaal Agentscha type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federaal Kabinet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002 wordt Herman Dirickx, met ingang van 1 juli 2002, benoemd tot Directeur-generaal Algemene Diensten van het Federaal Agentsc

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002000520 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige assessor van de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 7 mei 2002 heeft de algemene vergadering van de Raa Eerste kandidaat : De heer Marc Rigaux, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (U.I.A.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002000521 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige assessor van de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 7 mei 2002 heeft de algemene vergadering van de Raa Eerste kandidaat : met eenparigheid van stemmen. De heer Jan Velaers, gewoon hoogleraar aan de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002018047 bron wetgevende kamers - senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 6, § 2, derde lid, van de wet Samenstelling van de Commissie - Benoemingscriteria De commissie bestaat uit zestien leden. Zij (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/06/2002 numac 2002008227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** penitentiaire beambten voor de gevangenissen te **** en **** (****02814 - rang 30) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. **** ****, ****, **** (****-****) 2. **** ****, ****, **** 3. ****, (...)
^