Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten type wet prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002003302 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornem(...) Stad Bergen (vroeger Havré) Een perceel grond gelegen lieu-dit « Ghislage », gekadastreerd of v(...) type wet prom. 28/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002009576 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002009577 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002009578 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002009579 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002095027 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 17 juni 2002 wordt ingeschre

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000057 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van veertien ministeriële besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002000508 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2002 wordt de heer Van Erck, Johnny, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hoeilaart/Overijse, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002002146 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002009619 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluit van 18 juni 2002 is Mevr. Helderweirt, C., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent haar ambt uitoefenen en er moeten verblijven. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende flexibiliteit, in uitvoering van artikel 12 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de bijdragepercentages sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997 betreffende de tewerkstelling en de loons- en arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1997 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012196 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in 1999 en 2000 in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012289 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge, betreffende een raamakkoord voor aanvullende en logistieke dienstverlening voor de haven van Zeebrugge type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022026 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt Mevr. Ceuterick, Margareta, adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 2001, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksg Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022255 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 wordt de heer Van den Broeck, Eric, inspecteur van het leefmilieu bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2002, op eigen verzoek, ontslag uit zi type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022420 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022435 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 wordt de heer Simonet, Louis Maurice R., assistent bij de wetenschappelijke inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », met ingang van 1 februari 2003, eervol ontsla De heer Simonet, Louis, Maurice R., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 februari 2003, zijn aansp(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022468 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 wordt Mevr. Schröter, Margarete Brigitte, werkleider bij de wetenschappelijke inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », met ingang 1 februari 2003, eervol(...) Mevr. Schröter, Margarete B., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 februari 2003, haar aanspraken (...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022484 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022501 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002011084 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 99 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002011169 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 21/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002011197 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014128 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 13 mei 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014146 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn ondernemin(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014163 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgend(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor haar ondernemin(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022245 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 15 maart 2002, wordt Dokter Allington Nanni, van Liège, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-spe type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 27 maart 2002, wordt Dokter Antoine Martine, van Sint-Gillis, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneeshee type ministerieel besluit prom. 16/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het ministerieel besluit van 10 december 1987 houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig werkzaam bestanddeel uitmaken, moeten voorhanden zijn in de officina's, opengesteld voor het publiek, en in deze van verzorgingsinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002027574 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002027573 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Aarlen en Attert

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002011238 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0038 - Lyfra Partagro N.V./Tabavin B.V.B.A. Op maandag 17 juni 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een be Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de groothandel in tabakspro(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Van de zetel 2017/0(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002002159 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selecties te verlengen : - Directeur-generaal Laboratoria, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 195 v - Directeur-generaal Controle, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, (...)

erratum

type erratum prom. 27/07/2001 pub. 27/06/2002 numac 2002003269 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002009618 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 29 mei 2002, heeft de heer Danneels, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termij type document prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002009617 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 mei 2002, heeft de heer Van Damme, C., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 3 ju

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002042406 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002002160 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Benoeming. - Erratum Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 213 van 26 juni 2002, tweede uitgave, bl. 29027, bericht nr. 2002/09535. Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Jan GRAULS met i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002009533 bron ministerie van financien Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 wordt de heer Jean-Claude LAES met ingang van 1 juli 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, in het Frans taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002012780 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Mabille, Jacques, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer Copette, Pol, wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Cottenier, Bernard, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Sengier, Jean type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 is de heer Van Daele, Robert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Lecoutre, Jean, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002016138 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt Mevr. Jacquemin, Anne, met ingang van 1 april 2002 in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministeri type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt de heer Tavernier, Erwin, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 2 maart 2002, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Mini Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002022415 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt Mevr. Pensaert, Jeannine, adjunct-adviseur, met ingang van 1 mei 2002, op het Nederlands kader, benoemd door verandering van graad, in de graad van adjunct-adviseur van het leefmilieu bij het Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002035778 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 worden benoemd tot : Grootofficier in de Leopoldsorde De heer Roger De Langhe , secretaris-generaal, ranginneming : 08/04/(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Officier in de Leopoldsorde De heer Philemon Buydens (...)

document

type document prom. -- pub. 27/06/2002 numac 2002003287 bron ministerie van financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)
^