Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012712 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003257 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3933 van 2 april 2002 : **** bevorderd tot Grootofficier in de **** van **** **** en zal, als houder van deze nieuwe onderscheiding, in de Orde rang **** **** datum van 8 april 2002. Luchtmacht Generaal-majoor vlieger ****, ****.****.****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009612 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2002 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik : - Mevr. Dehant, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en gelijktijdig in de rechtbank van eerste aanleg - Mevr. Farina, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009614 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Van Asch, B., adjunct-griffier bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009613 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2002 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Mertens, Ch., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen en er m - de heer Libbrecht, E., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondisseme(...) type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002022504 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002027571 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis eerste klas aan de dames **** ****, **** **** en **** **** alsook aan de heren **** ****, **** - de Burgerlijke medaille eerste klas aan de dames **** ****, **** ****, **** ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002002127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002011203 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 30 mei 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, app Dossier PR/6077 : Verlengsnoer met multiblok zonder merk type KF-FB-04 (fabrikant = Ningbo Kai(...) type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Psychiatrie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 januari 2002 wordt Dokter Lampo Annick, van De Pinte, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-s type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002022460 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Heelkunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 januari 2002 wordt Dokter Delvaux Georges, van Wilsele, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-s type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002022508 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Aanwijzing bij mutatie Bij ministerieel besluit van 13 juni 2002 zal de heer GUSTIN Joël, met ingang van 1 september 2002 door mutatie worden aangewezen bij de Inspectiedienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 10/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027567 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 30 en de programma's 17 en 30 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027568 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 07/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027566 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 25/04/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027569 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van de organisatieafdelingen 11 en 12 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 15/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027570 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002021269 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 103.597 van 15 februari 2002 in zake J.-C. Malengreau tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « 1. Miskennen de woorden ' met uitzondering van de officier-geneesheer, de officier-apotheker, de (...)

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type beschikking prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgaven begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type beschikking prom. 24/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002012696 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 wordt de heer Jan-Piet BAUWENS, te Leuven, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2002 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035779 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 12.23 van het programma 11.20 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035790 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers wat betreft de invoering van de euro

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002011239 bron ministerie van economische zaken Bericht betreffende het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar De inhoud van het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2002, 2 e editie, blz. 23243, meldt ond(...) type bericht prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002012697 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn Handelsstraat 76-80, te 1040 Brussel, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij ove « Artikel 1. § 1. Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor h(...) type bericht prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002021270 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 april 2002 in zake B. de Liedekerke Beaufort, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 30 april 200 « Schendt artikel 346, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek al dan niet de artikelen 10 (...)

document

type document prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002002140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur 'Personeelsplanning en selectie' van de Directie Personeel van de FOD 'Personeel en Organisatie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Op 10 juli 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

erratum

type erratum prom. 04/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002009597 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 26/10/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 11/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Errata type erratum prom. 12/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002022183 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009534 bron ministerie van economische zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Lambert VERJUS met ingang van 1 juli 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in het Frans taalk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009535 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Jan GRAULS met ingang van 19 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009615 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2002, pagina 27664, wordt in de bekendmaking van de vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Luik, volgende zin toegevoegd : « In toepassi type vacante bettreking prom. -- pub. 26/06/2002 numac 2002009616 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt : 1, vanaf 2 februari 2003. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven a De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)
^