Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002041306 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2002 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,868 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 4(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002000051 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 13/07/1970 pub. 20/06/2002 numac 2002000056 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002003253 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002003286 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1990 houdende vaststelling van de administratieve toestand van de gedetacheerde personeelsleden bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002003301 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1968 tot erkenning van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas en tot goedkeuring van haar statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002009587 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2002 : - is Mevr. Gobin, N., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Luik, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van - is Mevr. Van Bree, S., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoem(...) type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011114 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011115 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012440 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012661 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 28/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comités, commissies en colleges van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002022464 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt be(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002009591 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 14 juni 2002 is aan Mevr. Cruysmans, M., ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, op datum van 30 juni 2002. Het beroep tot nietigv type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011103 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002011104 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet type ministerieel besluit prom. 16/01/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden type ministerieel besluit prom. 23/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022454 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium BIOTOX b.v.b.a. te Jabbeke type ministerieel besluit prom. 05/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002027556 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 23 april 2002, wordt de heer Luc Dutry, gewestelijk ontvanger, met ingang van 1 augustus 2002 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2002, wordt de heer Thierry Rosar met ingang van 16 Bij ministerieel besluit van 29 mei 2002, wordt de heer Joseph Jeanmoye, arrondissementscommiss(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002027557 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 april 2002, wordt de N.V. Alders Internationaal Transport met ingang van 17 april 2002 tot 27 maart 2002 erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel b - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbe(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002021254 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 65/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2174 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 80, § 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gesteld door de Politierechtbank t Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002021258 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 60/2002 van 28 maart 2002 Rolnummers 2097 en 2133 In zake : de prejudiciële vragen over de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, over artikel 32 van de wet va Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002021260 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 Rolnummers 2072 en 2193 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel en de Rechtba Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002009588 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 30 mei 2002, van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen is aan de heer Magnien, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht g

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002035814 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002053999 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Six, Marius Six, Marius, geboren te Flénu op 13 augustus 1914, wonende te Dour, rue de Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002012833 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Op 4 juni 2002 werd de heer Van Caenegem, Michel, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraa

erratum

type erratum prom. 28/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022474 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 10/04/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 22 april 2002 worden de in de hieronder staande tabel vermelde ingenieurs of dierenartsen bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 10E, op de d(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Overeenkomstig (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002022463 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 me Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, de heer Gruwez, F., in de hoedanigheid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002022462 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, de heer Vanhooren, W., in de hoedanigh(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002000489 bron ministerie van binnenlandse zaken Detachering van politieambtenaren als verbindingsambtenaren bij de provinciegouverneurs De provinciegouverneurs dienen hun medewerking te verlenen aan de verdere uitvoering en de ondersteuning van de politiehervorming op lokaal vlak. Het is daar a) Vacatures De gouverneurs van de volgende provincies zullen daarom in 2002 overgaan tot de aan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002002150 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15). - Oproep tot kandidaten Onderhavig bericht vernietigt en vervangt het onvolledig bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2002 - 2 e uitg(...) Een betrekking van adviseur-generaal (m/v) is te begeven bij de Brusselse Buitendiensten 1 van de R(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2002 numac 2002042106 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
^