Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2001 pub. 15/06/2002 numac 2002015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009553 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2002 worden bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur, met ingang van 1 april 2002 : In het Nederlandse ta Mevr. Linda Moreels, bestuursassistent. In het Franse taalkader : Mevr. Nicole Monard, best(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002011168 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2002 houdende toekenning van een toelage van 50.000,00 EUR aan de V.Z.W. « RES-e-NET » als ondersteuning voor de aanleg van een Europees netwerk van de sociale economie gespecialiseerd in de informatie- en communicatietechnologieën type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002022453 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009566 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 juni 2002 wordt het ministerieel besluit van 6 juni 2002, waarbij Mevr. Verstraeten, M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Het beroep tot nietgverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 13/03/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002014074 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot toekenning van afwijkingen van bepaalde verplichtingen van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele communicatiesystemen van de derde generatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002021235 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Basisoverlegcomité 100. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2002 worden de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 100 van de Federale Overheid Met voormeld ministerieel besluit wordt het ministerieel besluit van 31 juli 1992 houdende aanwijzi(...) type ministerieel besluit prom. 04/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002027540 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van het Waalse Gewest die coördinatie- en beoordelingsopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009564 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 28 mei 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is aan Mevr. Vansteenkiste, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijd type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009563 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 15 mei 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is aan de heer De Keyzer, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht g

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002035765 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002000441 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 26 - Onderrichtingen betreffende de procedure tot indiening en goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen 2003 type omzendbrief prom. 11/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002002130 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 524 - Nieuwe abonnementen die vanaf 1 juli 2002 worden afgeleverd door de VVM-De Lijn type omzendbrief prom. 07/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002012645 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002018042 bron hoge raad voor de justitie Bericht Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Ned(...) 1. Goedele Franssens 2. Michel Oosterlinck 3. Christophe Desmet 4. An Simons 5. Frederi(...) type bericht prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht Ter zitting van 7 juni 2002 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Raad volgende personen aangesteld voor de samenstelling van het Rechtscollege bedoeld in artikel 83quinquies van de bijzondere wet van 12 januari 1989, gewijzigd door de bij - Mevr. Dominique Bernard; - Mevr. Anne-Emmanuelle Bourgaux; - Mevr. Simonne Creyf; - de h(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige districtchefs/werfleiders (rang A1) voor de administratie Wegen en Verkeer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 31 jul(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs mechanica, elektriciteit, elektromechanica (rang A1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeensc(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaat(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs mechanica, elektriciteit, elektromechanica (rang A1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeens(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaat(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002002139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement van de Directie Organisatie van de FOD 'Personeel en Organisatie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Op 29 juni 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002002138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur personeelsontwikkeling van de Directie Personeel van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Op 29 juni 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 in (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****-****(...) 2. ****, ****-****, **** 3. ****, ****, ****-****-**** 4. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** operateurs voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, **** (...) 3. ****, ****, ****-**** 4. ****, ****-****, ****-2 5. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor de Afdeling Wervingen en **** (****02005). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen elektriciteit en mechanica voor de Afdeling Elektriciteit en **** (****02013). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. De S(...) type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot pro(...) 1. ****, ****, **** 2. De ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. La(...) type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur algemene kwalificatie voor federale instelling van openbaar nut . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van het vergelijkend examen :(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs bouwkunde (rang A1) voor de Afdeling Betonstructuren van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 31 jul(...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundige (m/v), (rang B1) bij de Afdeling Communicatie en Ontvangst bij het departement van Coördinatie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. Hendrickx, Anna, Berchem 2. Tytens, Liliane, Dudzele (Brugge) 3. Van Rintel, Ingrid, Pee(...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs bouwkunde (rang A1) voor de Afdelingen Betonstructuren, Metaalstructuren en Geotechniek van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 31 (...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici (rang 26) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Na deze selectie wordt een (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 29 jun(...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sectiechefs verkeer/technische sectiechefs (rang A1) voor de administratie Wegen en Verkeer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 31 (...) type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige databasebeheerders (m/v) (rang 10) voor het Belgisch Interventie en Restitutiebureau Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Toelaatbaarheidsvereisten : - Belg zijn of burger van de Europese Unie zijn. - Vereiste diplo(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009494 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 131 16 mei 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 799/2002 van de Commissie van 15 mei 2002 tot vaststelling van forfaitair(...) * Verordening (EG) nr. 800/2002 van de Commissie van 14 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EEG(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009565 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 7 mei 2002, heeft Mevr. Velleman, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar m

erratum

type erratum prom. 06/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002011222 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001. - Errata

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002095025 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 17 december 2001, wordt de overeenkom De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, ve(...) type goedkeuringen prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002095024 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een volledige overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 3 De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002003262 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 2 april 2002 worden, met ingang van 1 november 2001, de hiernavermelde personeelsleden tot eerstaanwezend inspecteur bij Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009537 bron ministerie van justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 wordt de heer Alain BOURLET met ingang van 18 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie, in het Frans taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009536 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2002 wordt de heer Jan DEPREST met ingang van 17 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, in het Nederlands taal

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002002117 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15) Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal (m/v) is te begeven bij de Brusselse Buitendiensten 1 van de Regie der Gebouwen. Overeenkomstig het a(...) 1. de vastbenoemde ambtenaren van de instellingen die titularis zijn van een graad van rang 15; type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002009562 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het arbeidshof te Luik : 1 ; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen vier van de plaatsen gepubliceerd in het(...) - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 5. Deze plaatsen dienen te worde(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Functie van gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Oproep tot kandidaten Overeenkomstig artikel 162 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zoals g De gedelegeerd bestuurder wordt voor een vernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de Koning b(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002015082 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Openstaande betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Twee betrekkingen van adviseur-generaal zijn vacant bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerk(...) Een betrekking is gesitueerd bij de Directie-generaal Juridische Zaken - Directie van Juridische Vr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Samenstelling van een **** van **** attaché voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****,(...) type aanwerving prom. -- pub. 15/06/2002 numac 2002008191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van penitentiair beambten voor het ****-generaal **** van het Ministerie van **** (****00048). - Uitslagen Rangschikking van de 96 geslaagde kandidaten (met **** vanaf 130 ****.****.****. 225) van het (...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****
^