Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen type wet prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002040203 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MAART 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002000270 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een Administratief-Technisch Secretariaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002007117 bron ministerie van landsverdediging Hoger instituut voor defensie Toekenning van het brevet honoris causa Bij koninklijk besluit nr; 3954 van 14 april 2002, wordt het brevet honoris causa van het koninklijk hoger instituut voor defensie toegekend aan de heer generaal b.d. Klaus type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002007116 bron ministerie van landsverdediging Leger - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3951 van 8 april 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002009522 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 mei 2002 : - zijn benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Roelant, M., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - de heer Provez, K., - Mevr. Berger, S., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Pisane, I., beambte (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002009525 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, dat in werking treedt op 13 juni 2002, is aan de heer Ligot, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het is hem ve Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is aan de heer(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002022449 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, 10e lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002021232 bron arbitragehof Bericht Rolnummers 1859, 1860 en 1861 In de zaken met rolnummers 1859, 1860 en 1861 heeft het Hof bij arrest nr. 37/2001 van 13 maart 2001 beslist dat de zaken van de rol van het Hof(...) Aangezien die beroepen zijn verworpen bij arrest nr. 72/2002 van 23 april 2002 (bekendgemaakt in he(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002021234 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest nr. 104.652 van 13 maart 2002 in zake N. Creemers en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbi « Schendt artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001 de artikelen 10 en 11 van de Grondwe(...)

decreet

type decreet prom. 16/05/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002009524 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 24 april 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is aan Mevr. A. Bijnens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeve

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen aan gemeenten voor het opmaken van een structuurplan dat de inrichting van zones 30, woonerven en voetgangerszones in het wijknet omvat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002035718 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002035717 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende interlandelijke adoptie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002000404 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Omzendbrief PLP 24 betreffende de instelling van de lokale politie Gevolgen inzake sociale zekerheidsverplichtingen

document

type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Consulaire Zaken 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 juni 2002 over een managementervaring van minst(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Bilaterale en economische betrekkingen 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 juni 2002 over een manage(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Juridische Zaken 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 juni 2002 over een managementervaring van minst(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Europese Zaken en Coördinatie 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 juni 2002 over een managementer(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Multilaterale betrekkingen en thematische aangelegenheden 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 jun(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002002126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal Internationale Samenwerking 'van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 21 juni 2002 over een managementervarin(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 21 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002021231 bron diensten van de eerste minister FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « Wetenschappelijke begeleiding Vegetatie » I. Inleiding De Ministerraad heeft op 1 Het programma omvat twee luiken : 1. Onderzoek binnen een expertise pool « vegetatie globaal »;

erratum

type erratum prom. 31/01/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen houdende het administratief en geldelijk statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra. - Erratum type erratum prom. 12/10/2001 pub. 07/06/2002 numac 2002035713 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Landmaatschappij. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002095022 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v Het betreft hier een overdracht van de contracten aangeduid als « kredietverzekeringen » doch behor(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002009521 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 3 ; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 8 (*); - adjunct-secretaris bij het parket(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002009526 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Hasselt : 1; - te Dendermonde : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangete Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 07/06/2002 numac 2002018036 bron hoge raad voor de justitie Overplaatsing via mobiliteit Bij besluit van 24 april 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Geert Cleemput, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, met ingang van 1 mei 2002 in dezelfde graad
^