Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002003264 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een bedrijfstak tussen twee beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van(...) type wet prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009437 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, is machtiging verleend aan : de heer **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****(...) ****. **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009427 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 25 april (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009483 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2001, dat in werking treedt op 14 juni 2002, is de heer Dekoster, O., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Leuven, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten geld Bij koninklijke besluiten van 14 mei 2002 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor de eerste trap van de hiërarchie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003230 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2000 tot toekenning van een toelage aan de leden van het secretariaat van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk type ministerieel besluit prom. 24/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003258 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 juni 2002 - 2007 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2002 - 2010 type ministerieel besluit prom. 17/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003267 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027475 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002027481 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002021148 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 26/2002 van 30 januari 2002 Rolnummer 2028 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 142 en 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördinee Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, de rechters L. Françoi(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002021215 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2074 Inzake : de prejudiciële vraag over artikel 68bis, § 2, 2°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals ingevo Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ELSENE. - Bij besluit van 19 april 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en de bijzondere bestekken betreffende de hernieuwin ELSENE. - Bij besluit van 29 april 2002 wordt de beslissing van 18 januari 2002 waarbij de geme(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009489 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 29 april 2002 werd de heer Delhaye, M., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 31 mei 2002, om het ambt va

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2000 pub. 29/05/2002 numac 2002031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003265 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003266 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedeljke Regering van 20 september 2001 wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2000 pub. 29/05/2002 numac 2002031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2001 type overeenkomst prom. 22/12/2000 pub. 29/05/2002 numac 2002031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2001

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002011147 bron ministerie van economische zaken Bericht Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worde Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009444 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 113 30 april 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betr(...) Verordening (EG) nr. 734/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire i(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009490 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 19 maart 2002 heeft de heer Dewulf, L., raadsheer in arbeidshof te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 7 mei 2002. type document prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009491 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 april 2002 heeft de heer Heimans, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 apr

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002042405 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002002091 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 wordt de heer Michel JADOT met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in het Franse taalk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002002093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 wordt de Mevr. Monique DE KNOP met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitster van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in het Franse taalkader.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009484 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1, vanaf 3 januari 2003; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - opsteller bij de griffie van het vre De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002009488 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen : 1 . Voor deze vacante betrekking, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoe(...) - voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen (vanaf 1 februari 2003); - voorzitter (...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2002 numac 2002012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de representatieve werkneme Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^