Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002002113 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die de eerste trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002003219 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002027465 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens en Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2002 wordt de burgerlijke medaille eerste klas verleend aan ***** en de heer **** ****. Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt de burgerlijke medaille tweede klas verleend ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002022384 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002027464 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 17 april 2002 wordt de heer Alain Ignace met ingang van 1 april 2002 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 31 januari 2002 wordt de heer Bij besluit van de secretaris-generaal van 4 februari 2002 wordt de heer Jean-Marc Zambon met i(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002021198 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 44/2002 van 20 februari 2002 Rolnummers 2115 en 2116 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 502 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 9 tot 18 van het koninklijk besluit van 10 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002021213 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 46/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2060 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 30bis en 30ter, § 9, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreff Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002021218 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest nr. 102.632 van 17 januari 2002 in zake J. De Jaeger tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de e 1. « Schendt artikel 174, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002021219 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 15 maart 2002 in zake H. Driane tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 21 « Schenden de artikelen 28, § 3, tweede lid, van de wet van 28 december 1992 [houdende fiscale(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002027468 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, als gevolg van de invoering van de euro, van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 betreffende de toekenning van bevoegdheidsopdrachten aan de vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de kabinetten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, bepaalde delen van de gebouwen gelegen Spoormakersstraat 43, - uitbreiding van de bescherming met de draagstructuren, kelders en het gebinte van het hoekgebouw (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/05/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002009471 bron ministerie van justitie Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende het federaal parket

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002008178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige architecten (rang A1) voor de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie - standplaats Hasselt en Gent - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diplomas op 8 ju(...)

erratum

type erratum prom. 24/10/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002000412 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002002114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Systeemarchitectuur en standaarden » van de FOD « ICT » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 8 juni 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 8 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002002115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Dienstenbeheer » van de FOD « ICT » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 8 juni 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionel(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 8 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002008175 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arbeiders - geschoolde arbeiders (m/v) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) : type document prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002008176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige regioverantwoordelijken (rang A2) voor de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand Hasselt - departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 8 juni(...) type document prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002008177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdscheepstechnici (rang C2) voor de Afdeling Vloot te Oostende van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Administratie Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) N(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 8 j(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002031268 bron brusselse hoofdstedelijke raad BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Oproep tot kandidaatstelling voor de aanstelling van de leden van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum Het lid voor het voorlaatste lid van de Oproep tot kandidaatstel « De lijsten met kandidaatstellingen dienen overeen te stemmen met artikel 2 van de ordonnantie van(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/05/2002 numac 2002015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Werving van assistent-attachés voor **** samenwerking Bericht De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en **** **** over tot de werving van 13 contractuele assistent-attachés die **** **** te begeven posten bevinden zich hoofdzakelijk in ****, maar ook in ****, **** en ****.

document

type document prom. 03/04/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002000337 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie
^