Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002009357 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, is machtiging verleend aan ****. ****, **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de koppeling van de bezoldigingen en vergoedingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht van contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2001-2002 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012383 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1992, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012431 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002012437 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002022328 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002022329 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002022373 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021201 bron arbitragehof Arrest nr. 84/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer 2219 Inzake : het beroep tot vernietiging van de woorden « op het militair personeel » in artikel 4 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de ar Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021202 bron arbitragehof Arrest nr. 86/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer 2327 Inzake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 131, § 2, en 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering, zoals aangevuld bij de artikelen 6 en 8 van de wet van 4 juli 2001, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021207 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 103.593 van 15 februari 2002 inzake H. Aspeslagh tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schenden artikel 8, § 2, van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officie(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de peutertuinen en de crèches gesubsidieerd door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2001 pub. 24/05/2002 numac 2002035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Landmaatschappij

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002000278 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Omzendbrief GPI 3bis houdende de uitoefening van het stakingsrecht binnen de lokale politie en de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in het onderhandelingscomité voor de politiediensten type omzendbrief prom. 07/05/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002014118 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002011189 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0027 - AB Electrolux / Diamant Board International S.A. Op 8 mei 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van ee Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van de diamantsnijmachines en (...) type bericht prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002011190 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0028 - S.A. Banque Cortal / Cortal Belgique S.A. Op 13 mei 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beo Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de banksector. De Raad voor de Mededi(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002000294 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor het orga(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002011069 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkende A. Lijst van de erkende personen : I. Personen die mogen worden aangeduid door alle verzekering(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** assistent voor het Directoraat-generaal **** (****01828). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****, Menen(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van **** landbouwkundige ingenieur voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-la-Vil(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008131 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technicus voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, Sint-****(...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicus (m/v), (rang C1), voor het departement van Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01037). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten v(...) 1. Braeckman, Wouter, Gent (Ledeberg) 2. Janssens, Jos, Beringen 3. Verheijen, Patrick, Ede(...) type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus onderhoud gebouwen » voor het bestuur Strafinrichtingen (AFG01832) (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. Buyse, Olivier, Nivelles. 2. Grassi, Toni, Colfontaine. 3. Bolland, Theodore, Dalhem.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008152 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** calculatoren specialiteit ****, voor het **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Sa(...) 2. ****, **** 3. ****, **** 4. ****, **** 5. ****, **** 6. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent voor werkgelegenheid **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (fusie) 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeft(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** **** 3. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent voor werkgelegenheid **** - **** voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002009478 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 16 april 2002, heeft Mevr. Cappellini, L., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002009477 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 26 maart 2002, heeft de heer Menestret, M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021204 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Deelname aan de impulsactie « Technologische attractiepolen » I. Inleiding De Ministerraad heeft op 1 juni 2001 de uitvoering goedgekeurd van de impul(...) Deze meerjarige impulsactie, gericht op het ontwikkelen en aanwenden van wetenschappelijke en techn(...) type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021227 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Algemene vergadering Maandag 27 mei 2002, te 14 u. 30 m. Gelet op de nieuwe richtlijnen inzake de veiligheid dient(...) Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuu(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002021181 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt de heer Daelemans, Frank J.M., Hoofd van de Afdeling 14 "Belgisc Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002012641 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer Gérard Meunier De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002012643 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Georges De Boone De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002012642 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Willy Minne De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002018039 bron ministerie van justitie Nationale Kamer van notarissen Vacante plaatsen bij de Benoemingscommissies voor het notariaat. - Vervanging van een werkend en een plaatsvervangend lid in elke commissie. - Oproep tot de kandidaten Krachtens de overgangsbepaling van artikel Deze periode van twee jaar zal in de loop van dit jaar verstrijken. Er zijn bijgevolg vier vacan(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002008151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten **** van **** assistenten (niveau ****), (****/****), voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****01802). - Uitslagen **** van ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002027455 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluiten van de Secretaris-generaal van 19 maart 2002 worden de Mevr. Karin Dubuisson, Cosimina Nigro, Valérie Sail en Christine Vandesteene alsook de heren Olivier Carly, Gianni Ferrara, José Justo Cal, Thierry Lenfant, Raphaël L Bij besluiten van de Secretaris-generaal van 19 maart 2002 worden de Mevr. Maud Brahy, Anne Cha(...) type document prom. -- pub. 24/05/2002 numac 2002027458 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^