Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002000408 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1999 tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002009473 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 mei 2002 is Mevr. Jannone, A., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 is de aanwijzing van Mevr. Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 is de aanwijzing van Mevr. Draulans, R., ondervoorzitter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002009472 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Asse, Mevr. Van Brien, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek. Het beroe type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991 tot toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012195 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012315 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de carensdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de aanvullende sociale toelage voor de werklieden en werksters van de ondernemingen van leerlooierij, zeemtouwerij en witlooierij type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, gesloten voor de jaren 2001-2002 in navolging van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers - risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002012621 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014106 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Cabrio" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014116 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 8 oktober 2001 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 november 2001 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 november 2001 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2001 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de voorschriften geldend voor de annulering van ticketten, bestemd voor de deelneming aan de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type ministerieel besluit prom. 17/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002014090 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de voorschriften geldend voor de annulering van ticketten, bestemd voor de deelneming aan "Keno", een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002016111 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 18/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002027452 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Luingne type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002035642 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002021200 bron arbitragehof Arrest nr. 79/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer 2137 Inzake : het beroep tot vernietiging van artikel 175 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere be(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de artikelen 12 en 21 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het budgettair financieel en boekhoudkundig beheer van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid

document

type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002002052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de POD « Duurzame Ontwikkeling » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 6 juni 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttig(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 6 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002002054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de POD « Telecommunicatie » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 6 juni 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttige pro(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 6 juni 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002002053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de POD « Consumentenzaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 6 juni 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttige pro(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 6 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...) type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002009474 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 april 2002, heeft de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een ter type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002009475 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 16 april 2002, heeft Mevr. Vantomme, M.-Ch., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie ja

erratum

type erratum prom. 29/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002035630 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energieverbruik. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002022402 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd Comité, Mevr. Widera, I. en de heer V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002022401 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2002, dat in werking tre - de heer Malego, A., werkend lid, die de leeftijdsgrens heeft bereikt en aan de heer Beeckmans, J.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002009476 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de(...) De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. -- pub. 23/05/2002 numac 2002027462 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract tussen de Waalse Regering en de « Société wallonne des Eaux » Inhoudstafel : Hoofdstuk I :Inleiding Hoofdstuk II : Algemene bepalingen Hoofdstuk III : Openbare opdrachten van de « SWDE » Ho(...) Hoofdstuk V : Bijkomende opdrachten van de « SWDE » Hoofdstuk VI : Personeel Hoofdstuk VII : (...)
^