Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/07/2001 pub. 14/05/2002 numac 2001003399 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsplan 2001 type wet prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002003191 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002053991 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te **** op 19 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002009440 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 is aan Mevr. Brotcorne, P., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut. Bij k - de heer Constant, R., vrederechter van het kanton Borgworm; - de heer Freres, J.-M., ondervoor(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding van de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 1 maart 2000 : De heer ACKEN Adolf, OOSTENDE De heer ADELMENT Michel, SAMBREVILLE De heer AERTS Eddy, PUURS De heer AERTS Fernand, BRUGGE Mevr. AERTS Marie, FLEURUS De heer AUTHELET Michel, VIRTON De heer AUTHOM Jean, CHARLEROI M type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002012453 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2001-2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002002098 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociaal-economisch comité voor de distributie Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 30 april 2002, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : - aan de heer P. De B Bij ditzelfde besluit wordt : - Mevr. M. Laurent, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Midde(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002009439 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest met nummer 104.536 van de Raad van State van 8 maart 2002, wordt het koninklijk besluit van 30 december 1999 houdende de benoeming van de heer Philippe Elleboudt tot notaris met standplaats te Harveng

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002021178 bron arbitragehof Arrest nr. 72/2002 van 23 april 2002 Rolnummers 2094, 2095, 2096, 2104, 2105 en 2106 In zake : a) de beroepen tot vernietiging van : - de artikelen 2, eerste lid, 2°, 11, 12, 15 en 19 van de wet van 25 mei 2000 betreffende het in dispon - de artikelen 20, § 1, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid, §§ 2 en 3, derde en vie(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Nice over de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige verwante akten, met de Protocols A, B, C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26 februari 2001 type decreet prom. 25/04/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke maatregelen voor de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2001 pub. 14/05/2002 numac 2002031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit der Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de regelgeving op de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en de Onder-voorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2001 pub. 14/05/2002 numac 2002031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake openbare werken en vervoer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/05/2002 pub. 14/05/2002 numac 2002027434 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/002 betreffende het vakantiegeld 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002021169 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 februari 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2376 van de rol van het Hof en werd samengevoegd met de zaak (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002009429 bron ministerie van justitie Gerechtelijke diensten. - Adreswijziging De zetel Oudenaarde van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem zal vanaf 1 juni 2002 gevestigd zijn in de Beverestraat 7b , te 9700 Oudenaarde, tel. 055-33 55 00, fax 055-30 13 13.

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002015066 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Mededeling van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking in toepassing van artikel 18, § 2, tweede lid van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgisch Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking deelt mee dat, in toepassing van artikel 18, &se(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002002094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Dirk CUYPERS, met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, in het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002012639 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 april 2002 is Mevr. Dussart, Jacqueline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemerbediende, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, ter vervanging van Mevr. Namurois, Agnè

document

type document prom. -- pub. 14/05/2002 numac 2002003214 bron ministerie van financien Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 11 december 2001, wordt de heer Tourneur, Jean-Luc, F.M.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, gemuteerd van de Diensten van algemene controle en org Bij besluit van de directeur-generaal van 12 december 2001, wordt Mevr. Braive, Anne, M.J., ins(...)
^