Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002000329 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling van de lokale politie Bij koninklijke besluiten van 14 maart 2002 en van 14 april 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van GENT ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijke besluiten van 14 maart 2002 en v Bij koninklijke besluiten van 14 maart 2002 en van 14 april 2002, wordt de lokale politie van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling van de lokale polities Bij koninklijk besluit van 15 april 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van BOORTMEERBEEK/HAACHT/KEERBERGEN ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 15 april 2002, wo Bij koninklijk besluit van 15 april 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van AFFLIG(...) type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de organisatie van de arbeidsduurregeling van 38 uren per week type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012444 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012466 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector van de steenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en contracten van uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1993 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 27/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002011131 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende toekenning aan de tijdelijke vereniging ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in mariene zone type ministerieel besluit prom. 02/05/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002021177 bron arbitragehof Arrest nr. 71/2002 van 23 april 2002 Rolnummers 2066 en 2068 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 16, 32 en 49 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houd Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 11/05/2002 numac 2001031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 11/05/2002 numac 2002029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2001 wordt Mevr. Simul, Micheline, directeur bij de dienst BFB/Begroting, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang op 1 februari 2002. Het is bela

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/07/2001 pub. 11/05/2002 numac 2001031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2001 type overeenkomst prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002016083 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea van Verordening nr. 2082/92 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad van de Europese Gemeens(...) PB C 63 van 12.03.2002 (2001/C 63/06) Lidstaat van aanvraag : Italië Naam van het product : «(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 20 betreffende de aanwezigheid van de representatieve vakorganisaties bij examens en vergelijkende examens type omzendbrief prom. 08/05/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002002100 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 521. - Copernicuspremie 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002021168 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 9 april 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 10 april Die zaak is ingeschreven onder nummer 2410 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002008167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industriële ingenieurs (rang 10) voor de Strafinrichtingen - Federale Overheidsdienst Justitie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma op 25 mei 2002 : Industriee(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2002 numac 2002009426 bron ministerie van justitie Hoge Raad voor de Justitie Examenreglement voor de aanwerving van **** bij de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2002 dient op ****. 18744, onder punt 6 van het examenreglement voor de (...)
^