Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002000191 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002002087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002009421 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2002 is de heer Bogaerts, P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen. Bij ministerieel besluit van 29 april 2002 is het verzo Mevr. Dandoy, K., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Perwijs. Het beroep (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014112 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij Belgocontrol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002011161 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2002 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elekt N C = 1,0713 N E = 1,2978

decreet

type decreet prom. 27/03/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juni 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs type decreet prom. 27/03/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel en van het sociaal personeel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, bijzonder, middelbaar, technisch en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, van de internaten die van deze instellingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen Bij ministerieel besluit van 11 maart 2002, dat in werking treedt op 8 april 2002, w Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, d(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/2001 pub. 04/05/2002 numac 2002029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de subsidie 2000 aan overlegde onderzoeksacties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de ambtenaren beëindigd bij toepassing van artikel 24, 2°, van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002035589 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002011146 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0023 : Eriks Group N.V. /Firma Baudoin N.V., Baudoin Gent N.V., Baudoin Antwerpen N.V., Baudoin Turnhout N.V., Baudoin Genk N.V., Bau Op woensdag 10 april 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concen(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt Mevr. ROELSTRAETE, Maria, Wielsbeke, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Gouden Palmen Koninklijk besluit van 1 maart 2000 : De heer LARDINOIS, Paul, FORCHIES-LA Zilveren Palmen Koninklijk besluit van 1 maart 2000 : De heer BUYENS, Ludovicus, HERENTAL(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2002 numac 2002027393 bron ministerie van het waalse gewest Commissarissen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij bij de openbare huisvestingsmaatschappijen Tijdens de zitting van 18 april 2002 heeft de Waalse Regering beslist dat de personen die op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Wa
^