Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002000274 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002002084 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002009397 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2002 is de heer Godbille, J.-F., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Br Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is aan de heer Windey, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Leuven. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is aan de heer Vannieuwenhuyse, Raphaël, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtb type koninklijk besluit prom. 22/02/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002022304 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002021156 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 Rolnummer 2268 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld uit de v wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 5(...) type arrest prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002021155 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 27/2002 van 30 januari 2002 Rolnummers 2031 en 2145 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 128, eerste lid, 2°, en tweede lid, en artikel 394, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002021157 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 30/2002 van 30 januari 2002 Rolnummer 2298 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 5(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002022331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 104.199 uitgesproken door de Raad van State op 1 maart 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 26 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 t(...)

decreet

type decreet prom. 22/11/2001 pub. 27/04/2002 numac 2002027384 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2002 van de NMBS type decreet prom. 29/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende invoering van het nultarief inzake het kijk- en luistergeld type decreet prom. 22/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 type decreet prom. 08/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035547 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : - de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Algiers op 24 april 1991, - de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Tunesië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Tunis op 8 januari 1997, - de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Cairo op 28 februari 1999, en met - de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Rabat op 13 april 1999

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027370 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende klanten en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de netbeheerders

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002021165 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 maart 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 maart 2002, h Dat aanvullend beroep tot vernietiging en die aanvullende vordering tot schorsing zijn ingeschreven(...) type bericht prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002021167 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 31 januari 2002, 1, 4 en 28 februari 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffi - F. Vanhecke, wonende, te 8310 Assebroek, J. Van Belleghemstraat 1, J. Demol, wonende te 1030 Brus(...)

lijst

type lijst prom. 22/02/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035570 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Gemeenschap houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2002 zal worden begonnen of voortgezet

document

type document prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002008149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verslaggevers (rang 13), met kennis van het Duits, voor het bestuur Handelsbeleid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's op 1 juni 2002 : doctor of(...) type document prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002008148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige medische inspecteurs (rang 10) voor de Centrale Medische Dienst van de Strafinrichtingen. - Federale Overheidsdienst Justitie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma op 11 mei 2002 : ofwel van e(...) type document prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002008150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige vertalers-revisoren (rang 10) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die een jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Houder zijn van één van d(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002009198 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 47 19 februari 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/129/GBVB : * Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 18 februa I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 301/2(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002042404 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Wenselaers, Gert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Arents, Pau type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Deheyder, Luc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge, ter vervanging van de heer Smulders, Hugo, wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Buyens, Pierre, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Haesaert, Jef, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Graller, Eddy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Reynders, Rober type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012633 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Nevelsteen, Myriam, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Harding, An type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Lievens, Johan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Sneyder, Rudolf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Peeters, Daniel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging, van de heer Dewilde, Michel, wiens mandaa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Roger Bruyeer De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen ter vervanging van Mevr. Myriam Nevelsteen De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Raphaël Vannieuwe De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Luc Windey De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2002 numac 2002012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Daniel Peeters De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^