Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002009393 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 april 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, Mevr. Neels, T., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - secretaris bij het parket van h Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op loopbaanonderbreking, in uitvoering van artikel 5.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de ploegenpremie, in uitvoering van artikel 4.5. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende erkenning van de representatieve functie, in uitvoering van artikel 9.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende kort verzuim, in uitvoering van artikel 10.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende brugpensioen ploegenarbeid, in uitvoering van artikel 5.3.2. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 betreffende loonkostontwikkeling, permanente vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012572 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is aan de heer Lacourt, Thierry, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Brussel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012571 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is aan de heer Mouthuy, Jean-Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012637 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 april 2002 is aan de heer David, Nicolas, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 23 mei 2002, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bedi type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012638 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 april 2002 is aan Mevr. Dussart, Jacqueline, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022317 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 houdende vereenvoudiging van de administratieve loopbaan van bepaalde ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen behorend tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022316 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de wijze van benoeming, bevordering of mutatie van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002022315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002009347 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van bepaalde organisaties voor juridische bijstand

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2002, wordt Mevr. Catherine Bouillet benoemd in de graad van attaché , op 1 mei 2001. Bij besluit (...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2002, wordt Mevr. Françoise (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002035432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de artikelen 14, § 6 en 17, § 8 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 22 FEBRUARI 2002 - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002002082 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 520. - Vakantiegeld 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002021163 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 maart 2002 in zake V. De Backer en P. Van Gelder tegen M. Ibrahimi en de procureur des Konings, waarvan de expeditie ter griffie Die zaak is ingeschreven onder nummer 2383 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002021164 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 januari 2002 in zake J. Silva Salsinha tegen J. Vanden Driesch en anderen en inzake J. Silva Salsinha tegen E. Ruiz Loridan en a 1. « Roept artikel 11 van de wet van 10 juni 1998 [tot wijziging van sommige bepalingen betreffende(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002041704 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002003206 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 427 van 10 april 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002007082 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers 2002. - Erratum In het Belgisch **** ****. 56 van 20 februari 2002, ****. 6452, in paragraaf 8.**** ), dient men te lezen in de **** tekst : « **** **** au **** **** ****

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002009259 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 63 6 maart 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/187/JBZ : * Besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de 2002/188/JBZ : * Besluit van de Raad van 28 februari 2002 houdende controlemaatregelen en strafr(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Lintermans, Alain, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Ysebaert, André, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Flament, Alain, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Devillers, Fabienne, w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002009394 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge : 1 ; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van het hof van bero De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Thierry Lacourt De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, ter vervanging van de heer Jean-Luc Mouthuy De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Nicolas David De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2002 numac 2002012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Jacqueline Dussart De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. 13/12/2001 pub. 26/04/2002 numac 2002018000 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk VAL-I-PAC, Koningin Astridlaan 59, bus 11, 1780 Wemmel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. 10/01/2002 pub. 26/04/2002 numac 2002018007 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot wijziging om redenen van algemeen belang van het besluit van 23 december 1998 houdende erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus als organisme voor verpakkingsafval
^