Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000229 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002000332 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan sommige hogere officieren van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002003200 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002009385 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt Mevr. Hoste, Bernadette, bevorderd tot werkleider in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Crimino(...) Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt het mandaat van assistent in het Franse taalkade(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002009389 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is aan de heer Garot, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers. Het is hem vergund de tite Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 is de aanwijzing van de heer Mathieu, Ph., voorzitter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002009388 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is de heer Courtin, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 17 april 2002 : - is de heer Van Grembergen, R., eerste voorzitter van type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en de beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012300 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de premie voor de georganiseerden type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de bestaanszekerheidsuitkering type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de verlenging van het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012306 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002014108 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002014109 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002016101 bron ministerie van middenstand en landbouw Niet-wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2002 worden de heren Fonteyne, Ronald en Thomas, François, industrieel ingenieurs , met ingang van 1 januari 2001, bevorderd door verhoging in weddens(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002021153 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022314 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022320 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot bepaling van de besteding van de middelen van het terugvorderingsfonds voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de publieke non-profitsector aangesloten bij de R.S.Z.-P.P.O., bedoeld in artikel 1, § 7, 2° van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen en tot bepaling van zijn werkingsmodaliteiten. - Erratum type koninklijk besluit prom. 18/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022318 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002003207 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 03/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002014096 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2002 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002015053 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO N.V. type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002016048 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002009387 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij beschikking van 8 april 2002 werd de heer Schools, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 18 mei 2002, om het amb

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 tot benoeming van de leden van de commissie voor de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035518 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van zorgkassen en betreffende de controle op de zorgkassen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002035548 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002035549 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken

document

type document prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002002081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Informatiebeheer » van de FOD ICT' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 9 mei 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 9 mei 2002 : basisdiploma van de 2 cyclus van universitair onderwijs of(...) type document prom. -- pub. 25/04/2002 numac 2002012588 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002022301 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Fonds voor arbeidsongevallen. - Erratum type erratum prom. 11/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformisering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro. - Erratum
^