Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002009203 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 zijn benoemd op datum van 15 november 1996 : - Commandeur in de Orde van Leopold : Mevr. Mireille De RYCKE, Ere-rechtskundig adviseur. - Ridder in de Orde van Leopold : De h Mevr. Dominique DETHIER, Adjunct-adviseur. De heer Christian DE WAGTER, Adjunct-adviseur. De (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002009381 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 1 mei 2002, is aan de heer Jakhian, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het is h Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, dat in werking treedt op 2 mei 2002, is aan Mevr. D(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002009380 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2002, is een einde gesteld aan de functies van de heer Lahaye, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Betrokkene mag zi Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002, is b(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002011148 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoers-ondernemingen actief op het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002012206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 betreffende loonkostontwikkeling, permanente vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002016099 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 wordt de heer Heyndrickx, Marc, werkleider , sinds 1 juli 2001 benoemd als hoofd van een afdeling (trap III), met ingang van 1 april 2001, in het Nederland(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021110 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 tot oprichting van het Observatorium van Brussel type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 tot oprichting van een « Musée d'Armes anciennes, d'Armures, d'Objets d'Art et de Numismatique » type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021113 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1846 tot « organisation du Musée royal de peinture et de sculpture de Belgique » type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021114 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende organiek reglement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021116 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1928 betreffende het organiek reglement van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021115 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1913 betreffende het organiek reglement van de Koninklijke Sterrenwacht van België en van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021118 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1964 waarbij de Dienst Aeronomie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België opgericht wordt als wetenschappelijke instelling type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002021117 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1948 houdende de oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002022283 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 wordt de heer Naassens, Pierre, E., geboren op 7 februari 1950, met ingang van 1 april 1999 bevorderd tot de graad van dierenarts-directeur , bij(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002003202 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden toegekend aan de eerstaanwezend verificateurs bij een fiscaal bestuur, ex-verificateurs-accountant en tot aanwijzing van de betrekkingen van assistent bij financiën waarin de functie van chef bij de dienst der inkohieringen kan toegekend worden type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002003203 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de bepaling van de verantwoordelijkheid van de autobestuurders in geval van ongevallen in dienstverband

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 23/04/2002 numac 2002027225 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002035479 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht, de invoering van de euro en andere dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 23/04/2002 numac 2002035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002003213 bron ministerie van financien Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van dividenden betaald of toegekend bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij verkrijging van eigen aandelen door vennootschappen De Ministerraad van 19 apri Dit bericht bevat informatie voor de schuldenaars van dividenden betaald of toegekend bij gehele of(...) type bericht prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002021152 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 april 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 april 2002, is Die zaak is ingeschreven onder nummer 2407 van de rol van het Hof en werd samengevoegd met de zaak (...) type bericht prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002021154 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2002, h Die zaak is ingeschreven onder nummer 2395 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002035534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 27 november 2001 zijn, met ingang van de na hun naam vermelde datum, bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur CALUWAERTS Jean-Pierre, directeur Rang DE SMEDT Paul, directeur Ranginneming : 15 november 1996, als houder van deze nieuwe onderschei(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002009378 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 april 2002, blz. 15496, regel 12, lezen : - van het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 1 januari 2003; in plaats van : - van het arbeidshof te Brussel : 1, v type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2002 numac 2002009379 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton SintNiklaas : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Wave - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Sint-Niklaas : 1; - beambte bij de griffie v(...)
^