Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003130 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) 1. Gemeente Floreffe - 1 e afdeling. Percelen grond gekadastreerd sectie A, nrs. 574G(...) type wet prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003175 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Sambreville, 4 e afdeling : Tamines Percelen grond gekadastreerd sectie B, n(...) type wet prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002009184 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 is machtiging verleend aan ***** de ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** type wet prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002022284 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 10 januari 2002 en tot uitvoering van artikel 2 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002054020 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 24 **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2001013245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000322 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 april 2002 wordt de heer Bottamedi, Claude, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eghezée/Gembloux/La Bruyère, voor een termijn van vijf ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000323 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 april 2002 wordt de heer Gregoire, Claude, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Houyet , voor een termijn van vijf jaar. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000324 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 april 2002 wordt aan de heer Goeme, Robert, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politi Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002009365 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer Goossens, L., rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Turnhout e Bij koninklijke besluiten van 2 april 2002 : zijn benoemd tot toegevoegd substituut-procure(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging voor 2001 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 tot organisatie van de suppletieve sectorale regelingen tot herverdeling van de arbeid in het kader van de bedrijfsplannen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012118 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2000 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de inning van de bijdrage vermeld onder artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999 tot wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012304 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullende werkloosheidsvergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de jaren 2000 en 2001 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" - Sociale informatie type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage voor de vorming en opleiding van risicogroepen voor het jaar 2000 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool der zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 houdende vereenvoudiging van de administratieve loopbaan van bepaalde ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen behorend tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002022185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 houdende vaststelling van de hiërarchische indeling der bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen kunnen titularis zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 19 maart 2002 zijn benoemd tot leden van de volgende nederlandstalige centrale examencommissies : Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Basiskennis van het bedrijfsbeheer : - De heer Luc Neyens, tot plaatsvervangend lid, ter vervang(...) type ministerieel besluit prom. 28/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de wijze van benoeming, bevordering of mutatie van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 15/03/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002022247 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002027353 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Nietigverklaringen door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 103.591 van 15 februari 2002, Afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 1998 houdende de b Bij besluit van de Raad van State nr. 103.592 van 15 februari 2002, Afdeling administratie, VII(...)

decreet

type decreet prom. 15/03/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002035449 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Franse Republiek, ondertekend in Brussel op 28 september 2000 type decreet prom. 18/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002035492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002003129 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie van het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/03/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002003197 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002035378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003133 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 28 januari 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003132 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 28 januari 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003134 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 28 januari 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003131 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 28 januari 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 5 **** **** ministerieel besluit van 5 februari 2002 wordt de heer **** **** **** ****, gevestigd te 22(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000296 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel **** **** adreswijziging heeft uitwerking met ingang van 2 november 2001. Bij ministerieel besluit(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000298 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** ministerieel besluit van 26 maart 2002 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000297 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ***** is gevestigd te 3500 ****, **** 63, onder het nummer 14.129.10 (...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000299 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij ministerieel besluit van 25 januari 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewaki(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000301 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 25 maar Bij ministerieel besluit van 26 maart 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewa(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000302 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 24 janu Bij ministerieel besluit van 22 maart 2002 wordt de erkenning als bewakingsonderneming verleend(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000300 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 6 febr De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000310 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 15 ma De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veili(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000311 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30 Bij ministerieel besluit van 5 februari 2002 wordt de vergunning tot het organiseren van een in(...) type vergunning prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000309 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 30 januari 2002 De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van controle van personen met het oog op het verz(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002000285 bron ministerie van binnenlandse zaken Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het specifiek toezicht ingesteld bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,(...) De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, en het Waals G(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002003168 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Lijst opgemaakt op 28 februari 2002 van de instellingen die deelnemen aan de beschermingsregeling Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de Mededeling gepubliceerd in het Belgisch 1. Kredietinstellingen 1.A. Naar Belgisch recht 1.A.1. Banken - AGF BELGIUM BANK N.V., Lak(...)

document

type document prom. -- pub. 19/04/2002 numac 2002021159 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 22 april 2002, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via de Wetstraat 16 Gelet op de nieuwe richtlijnen inzake veiligheid dient u deze uitnodiging voor te leggen aan de por(...)

erratum

type erratum prom. 11/01/2002 pub. 19/04/2002 numac 2002035531 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding. - Erratum
^