Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002009287 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002009364 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Louis, A., griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank. Bij ministerieel besluit van 12 april 200 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002011138 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Verlaine, Engis en Saint-Georges-sur-Meuse va type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002011144 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds SOFIM - CEZO » , onderlinge verz(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2000, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het Sociaal Fonds voor de warenhuizen in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1973 inzake het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012198 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage voor de jaren 1999 en 2000 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012313 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012369 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het extralegaal pensioen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012451 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 1999-2000 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Mabille, Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik. type koninklijk besluit prom. 22/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002014081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 57quater, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002009330 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een reis- en verblijfsvergoeding aan de leden van deze Commissie, opgericht bij koninklijk besluit van 27 juni 2000 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002011143 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controle van de binneninstallaties van gasdistributie door middel van leidingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2002 wordt de v.z.w. « SGS », gevestigd te 1080 Brussel, erkend voor de controle van de bin type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002021146 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten type ministerieel besluit prom. 15/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002027350 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002027351 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

decreet

type decreet prom. 27/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de coproductie op het gebied van de film en met de Bijlagen I en II, opgemaakt te Straatsburg op 2 oktober 1992 type decreet prom. 27/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapsregering van België en de Waalse Gewestregering, enerzijds, en de Regering van de Tsjechische Republiek, anderzijds, opgemaakt te Praag op 28 maart 2001 type decreet prom. 27/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapsregering van België en de Waalse Gewestregering, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slowakije, anderzijds, en met de bijlagen I en II opgemaakt te Bratislava op 30 maart 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof dat aan een ambtenaar wordt verleend om een activiteit uit te oefenen bij een erkende politieke groep van een vergadering, een raad of een commissie die de wetgevende functie vervult op het niveau van de federale overheid, de gemeenschappen of de gewesten of bij de voorzitter van één van die groepen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboetes inzake heffing op de lozing van afvalwater type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op het vlak van geïntegreerde stadsrenovatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002035512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medischsociale centra

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307ter. - Aanschaffen van autovoertuigen die bestemd zijn voor de Staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002011137 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0020 : ABN AMRO Participaties Holding B.V. /SRH Marine N.V., SRH Marine B.V. en Radio Holland Marine B.V. Op donderdag 4 april Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren : productie van rad(...) type bericht prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002021151 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 februar b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 februari 2002 ter post aangetekende (...)

erratum

type erratum prom. 04/12/2001 pub. 18/04/2002 numac 2002002079 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 18/04/2002 numac 2002002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen. - Errata

document

type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige taalinspecteur voor de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toel(...) 1. Meuris, Jacqueline, Couthuin. type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus informatica » voor het Bestuur Strafinrichtingen (AFG01828 rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de (...) 1. Lecocq, Jean-Michel, Quévy-le-Grand 2. Ducamp, Xavier, Namur 3. Istace, Sébastien, Paliseu(...) type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten (rang D1) (m/v) voor de afdeling Vloot van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANVX1005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor(...) 1. Vandekerckhove, Marc, Bredene 2. Demeulemeester, Robin, Oostende 3. De Waele, Wilfried, Kn(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** programmeurs voor de openbare instellingen van sociale zekerheid . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van het vergelijkend examen : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (****01051). - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van het vergelijkend examen : 3. **** ****, ****, **** 4. ****, ****, ****

document

type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (m/v), voor het Ministerie van Financiën (ANG01025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 41. Verheyden, Filip, Duffel(...) 42. Appelmans, Estel, Gooik 43. Hanssens, Isabel, Horebeke 44. Verhaeghe, Chris, Gent 4(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (****01052). - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van het vergelijkend examen :(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** programmeurs voor de openbare instellingen van sociale zekerheid . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van het vergelijkend examen : 1. ****, ****(...) 2. Van ****, ****, ****-**** (****) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002009362 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 15 maart 2002, heeft de heer Vandorpe, D., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 type document prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002009366 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel De aanwijzing van de heer Lahaye, J., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 31 januari 2002.

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002095015 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Devos, Françoise, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Corbisier, Ren type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Michel, Rudy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Tilmant, Olivier, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Delmot, Fréderic, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Rijckaert, Olivier, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer Hendriks, Edouard, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Kerkoff, Ferdinand, wie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002009363 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : 1; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zelzate : 1. De kandidaten voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moete De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/04/2002 numac 2002008125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** verificateurs , (rang 26) voor het Ministerie van **** (****01064). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 53. ****, ****, ****(...) 54. ****, ****, **** 55. ****, ****, **** (Sart-****) 56. ****, ****(...)
^