Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002040201 bron ministerie van financien ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JANUARI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellinge(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002054002 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Simon, Henri Joseph Nicolas De heer Simon, Henri Joseph Nicolas, geboren te Cheratte op Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 17/04/2002 numac 2001013073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007055 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3886 van 7 februari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtma Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007062 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit nr. 3884 van 7 februari 2002 wordt luitenant Meert, K. van het korps van het licht vliegwezen van de landmacht, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaat Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant Castiaux, O. gerangschikt. Wordt luitenant Souri(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007069 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 3892 van 21 februari 2002, wordt de korvertkapitein J. Jablonski van het korps van de dekofficieren tot het rustpensioen toegelaten op 1 januari 2003 in toepassing der samengeordende wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007068 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3890 van 21 februari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Aanneming van hulpofficieren in de categorieën van de beroeps- en **** Bij koninklijk besluit ****. 3902 van 7 maart 2002 : Worden de hulpofficieren waarvan de namen volgen, op 22 november 2001 met hun **** ****. **** ****. Hij neemt **** als onderluitenant-vlieger op 12 maart 1993. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 3898 van 7 maart 2002, neemt onderluitenant ****. **** van het korps van het licht vliegwezen van de landmacht, **** als onderluitenant op 4 oktober 1997. **** koninklijk besluit ****. 3905 van 7 maart 2002, neemt **** ****. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 3901 van 7 maart 2002, wordt ****. ****, leerling van de 139**** promotie «*****» aan de koninklijke militaire school, op 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007085 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3908 van 7 maart 2002 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 1 februari 2002 ontslagen uit het ambt van commandant van het **** Hoger Instituut voor Wordt generaal-majoor ****. Van den Put, op 1 februari 2002 aangewezen voor het ambt van commandant va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007084 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3903 van 7 maart 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007083 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van macht Bij koninklijk besluit ****. 3899 van 7 maart 2002 : Wordt de onderluitenant S. ****, van het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht, op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit **** **** verdere bevordering wordt hij na de onderluitenant ****. **** gerangschikt. Wordt de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007087 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van korps Bij koninklijk besluit ****. 3900 van 7 maart 2002 : Wordt luitenant ****. **** **** van het korps van de infanterie van de landmacht, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, **** **** verdere bevordering wordt hij na luitenant ****. **** gerangschikt. Wordt luitenant ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007088 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 3906 van 7 maart 2002, wordt generaal-majoor H. Verlinden, van de landmacht, tot het rustpensioen toegelaten op 1 mei 2002 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire p Bij koninklijk besluit nr. 3911 van 7 maart 2002, wordt kapitein-commandant aanvullingsofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002009359 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Bernard, H., doctor in de rechten, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999 betreffende de tewerkstelling en de vorming van de bedienden type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal inkaderen van de jaartijd type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de storingsvergoeding voor ploegenwerkers type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende verbod op nachtvluchten van sommige burgerlijke subsonische straalvliegtuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002021140 bron diensten van de eerste minister FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN Burgerlijk ereteken ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1885 waarbij de bepalingen van voormeld besluit uitg(...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 17/04/2002 numac 2002022241 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002022280 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de heer Cornelis, Marc, R., geboren op 27 mei 1947, met ingang van 1 april 1999 bevorderd tot de graad van dierenarts-directeur , in het Ned(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt de heer Francaux, Roger, J., O., geboren op 15 december 1937, met ingang van 1 april 1999 bevorderd tot de graad van dierenarts-directeur , (...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002022290 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister die de Maatschappelijke Integratie en de Sociale Economie tot zijn bevoegdheid heeft, tot toekenning van toelagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002009360 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 10 april 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Meersman, H., notaris ter standplaats Etterbeek, en van de heer Wilmus, M., kandidaat-notaris, om de associatie Meersman-Wilmus, ter standplaats Etter De heer Wilmus, M., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Etterbeek. Het ber(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002027349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de werkingsregels van het Comité van deskundigen belast met de behandeling van de aanvragen tot erkenning van zuiverings-systemen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002027348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de regelgeving voor het contractuele personeel van de "t interim" van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan sommige personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Sectorcomité XVII van een toelage voor het uitoefenen van ambten inzake informatica type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002035513 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002003115 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werk Deze berichten verschijnen in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van heden, onder folio's - A (...) type bericht prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002003161 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (...) In het Belgisch Staatsblad nr. 94 van 19 maart 2002, 3 e uitgave, bladzijde 11636 moeten(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besture Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenning van de (...)

document

type document prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002009361 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 februari 2002, heeft de heer Cools, L., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002000316 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 2 april 2002, dat uitwerking heeft op 15 juni 2001, wordt de heer Tirez, Kurt, benoemd tot hoofdpolitiecommissaris bij het politiekorps van Asse in de politiezone Asse - Merch type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002003158 bron ministerie van financien Koninklijke Schenking. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, wordt het ontslag aanvaard van de heer J.F. Willems, Ere-Grootmaarschalk van het Hof, uit zijn ambt van voorzitter van de Beheerraad van Koninklijke Sche Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Frank De Coninck, Grootmaarschalk van het Hof, tot voorzitter (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007058 bron ministerie van landsverdediging Luchtmacht. - Benoemingen van hulpofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 3882 van 7 februari 2002, worden de aangestelde onderluitenanten kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 28 september 2001 benoemd in de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007086 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 3909 van 7 maart 2002 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** ****. **** benoemd in de graad van **** in het Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** ****. **** benoemd in de ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002007089 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat-aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 3910 van 7 maart 2002 : Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de namen volgen, op 27 dec Korps van de infanterie F. Bonnez; J. Camps; Y. Janssens. Korps van de artillerie D. Vi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002011091 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 5 september 2001 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Yves Windelinckx, directe Ridder Mevr. Ghislaine J.C. Depoorter, echtgenote Gozin, eerstaanwezend directiesecretaris bij h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2002 numac 2002022288 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslui Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Jaspar, P., in de(...)
^