Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002000230 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002000264 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 februari 2002, wordt de heer Keutgen, Daniel, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Amel/Büllingen/Burg-Reuland/Bütgenbach/Sankt Vith voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002009342 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001, dat in werking treedt op 19 april 2002, is aan de heer De Backer, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herentals. Het i Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 is de heer Bauters, P., vrederechter van het vierde (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002009343 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, is de heer Maertens de Noordhout , licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Luik. Het beroep tot nietigverklaring van de voorm(...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002014054 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een bestuurder en hernieuwing van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002022160 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002022262 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2001 houdende toekenning van een toelage van 2 016 995 BEF aan FEBEA

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002011136 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand maart 2002 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elek N c = 1,1335 N E = 1,2949 type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002027330 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van het Waalse Gewest die inspectieopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn type ministerieel besluit prom. 02/04/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002035500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VII behalve VIIa, VIII

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 09/04/2002 numac 2002029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

beschikking

type beschikking prom. 05/07/2001 pub. 09/04/2002 numac 2002031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002003189 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002003190 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002027335 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het huishoudelijk reglement en de werking van de Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid en van de werking zijn goedgekeurd type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002027336 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de « Conseil wallon des établissements de soins »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2000 pub. 09/04/2002 numac 2002031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van goederen op het grondgebied van Vorst in het kader van de uitbreiding van een industriezone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het "Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 09/04/2002 numac 2002035400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002035401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor ecologie-investeringen door ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002035410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 09/04/2002 numac 2002035413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van sommige bepalingen inzake onderwijs, wat de invoering van de euro betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002012387 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité en de oprichting van paritaire comités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis v 1. artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 april 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de (...) type bericht prom. -- pub. 09/04/2002 numac 2002021133 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 14 en 17 december 2001 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2303 en 2304 van de rol van het Hof en werden samengev(...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002003159 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard. - Erratum
^