Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002000188 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten BERLOZ. - Bij koninklijk besluit van 19 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 e type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002000266 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2002, dat in werking treedt op 22 maart 2002, wordt Mevr. Smeets, Dominique, licentiate in de rechte type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003149 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Artikel 27 Lijst der in de loop van het jaar 2002 door verval van rechten getroffen consignaties Om de betaling ervan te bekomen Deposito- en Consignatiekas - 3 e Bureau Wetstraat 71, 1040 Brussel - tel : 0 22 33 78(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003150 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas www.treasury.fgov.be/interdeponl Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 Lijst van de fondsen n Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002011107 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002021061 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de secretaris van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002021060 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021101 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2001, wordt de heer Gobert, Yves, adjunct-advi Het beroep van nietigverklaring van voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling a(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002016092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve terbeschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 28/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002016093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve terbeschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van personeelsleden van de Algemene Eetwareninspectie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002027325 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2001 wordt de omtrek bepaald voor een programma voor stadsheropleving « Charles de Gaulleplein », te Moeskroen, en wordt de toekenning van de nodige subsidies goedgekeurd MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 januari 2002 wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. S(...)

arrest

type arrest prom. 21/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke belastingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2001 pub. 06/04/2002 numac 2001029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en subsidiëring van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd wordt

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2001033098 bron duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 november 2001 houdende wijziging van het besluit van 7 september 2000 houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002027334 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 166 van de Waalse Huisvestingscode

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de administrateur-generaal van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de administrateur-generaal van de RTBF

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002035376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002035377 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 06/04/2002 numac 2002035379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1993 tot uitvoering van artikel 35octies § 5 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002011134 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0018 : ING Lease Holding N.V./Fortis Bank Nederland N.V. Op 25 maart 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanm(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de lease-activiteiten, meer(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002000197 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving Lijst van de erkende geneesheren zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het lee Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving Lijst van de deskundigen in de medische stralingsfysica Zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van d Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002002072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 102 van 26 maart 2002, tweede editie, bl. 12495, bericht nr. 2001/02183, moet in de Nederlandse tekst de hoofding gelezen worden als volgt : « Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Vervoer te Land »

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003162 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 534 van 20 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003163 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 522 van 18 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003165 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 426 van 8 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002003164 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 550 van 20 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten voor de gevangenis te Ittre (Ministerie van Justitie) (AFG01065) (rang 30). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 3. Vierset, Rudy, Ciney 4. Cammarata, Gaetano, Alleur(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008064 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verificateurs , (rang 26) voor het Ministerie van Financiën (ANG01028). - Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Van den Heuvel, Maggy, Kalmthout 2. R(...) 3. Van Ursel, Carine, Sint-Niklaas 4. Gaens, Inge, Diepenbeek 5. Didden, Sofie, Zelem (Halen)(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** vertalers-tolken voor het Belgisch **** voor Postdiensten en Telecommunicatie (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. Van Den ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige calculator voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : Fedullo, Leonardo, Br(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemee(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : Boga(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige directeurs (m/v), voor de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede en Beernem - departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (A(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige helpdeskmedewerker voor BIRB (ANG01030). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot de stage : 1. Broos, Caroline,(...) 2. Cuypers, David, Beringen 3. Lievens, Guy, Ninove 4. Van Gaal, Marc, Linter 5. Pinnock(...) type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici (****/****). - **** van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1(...) 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, Sint-****-**** 4. ****, ****, (...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici voor de Administratie van de Arbeidsveiligheid en Arbeid (AFG01848). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Parthoens, Ivan, Crisnée. 2. Davignon, Daniel, Vill(...) 3. Manolescu, Nicoleta, Ottignies. 4. Gillet, Philippe, Braine-le-Comte. 5. Herens, Philippe,(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** controleurs van scheepvaart voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...) type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie van de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** Gewest (****01802 - niveau ****). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, Sint-**** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige regioverantwoordelijken (m/v), voor de Buitendiensten van de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Mini(...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent « technicus onderhoud verwarming » voor het Bestuur strafinrichtingen (rang 20) (AFG01830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelati(...) 1. Warnier, Cedric, Andenne 2. Gentile, Alex, Frameries type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent (rang 20) « technicus aannemer » voor het Bestuur strafinrichtingen (AFG01829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de s(...) 1. Detroz, Patrick, Sprimont-Banneux 2. Amores Y Martinez Amore Serge, Ixelles

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** (rang 21). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, ****-****-****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, Spa 5. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs bouw (rang 10) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats versch(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch assistenten bouw (rang 26) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige boekhouders (rang 26) voor de Regie der Gebouwen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op 20 april 2002 : Diploma van het hoger onderwijs van één c(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten tekenaars (rang 26) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs/juristen (rang 10) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 20 apr(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002018024 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige attachés met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstel ****. ****. De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 25 maart 2002 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel van 17 december 2001 betreffende de bestelling van informaticamateriaal voor het Huis van de Participati BRUSSEL. - Bij besluit van 15 maart 2002 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002002007 bron ministerie van ambtenarenzaken Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de heer Geert Sintobin, met ingang van 1 mei 2002, benoemd tot directeur-generaal « Personeel » van de Federale Overheidsdienst Personee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de heer Jacky Leroy, met ingang van 1 mei 2002, benoemd tot directeur-generaal « Organisatie » van de Federale Overheidsdienst Personeel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021092 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt de heer Dutry, Sébastien, geboren Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021094 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt Mevr. ****, ****, **** **** beroep van nietigverklaring van voormelde **** met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021093 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt de heer Hoebaer, Yves, geboren op Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021098 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, wordt de de heer Monteny, Frank, gebore Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021097 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, wordt de Mevr. Decadt, Brigitte, gebore Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021095 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 20 november 2001, wordt de heer Magdalijns, Christophe, Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021096 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, wordt de heer Nijskens, Jacques, gebore Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002021099 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 16 november 2001, wordt Mevr. Schoeters, Anouk, geboren op 1 Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische assistenten (m/v) (rang 26) voor de Regie der Gebouwen (vacante plaats te Luik) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Ind(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002009341 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen De zes vacante plaatsen van plaatsvervangend raadsheer, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2001, en voor dewelke de kandidaten worden voorgedragen door de Nederlandstalige benoemings - raadsheer in het arbeidshof te Gent : 1; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van penitentiair beambten voor het ****-generaal **** van het Ministerie van **** (****00048). - Uitslagen Rangschikking van de 61 geslaagde kandidaten (met **** vanaf 69 ****.****.****. 129) van (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002008080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Samenstelling van een reserve van geslaagden van **** landbouwkundige ingenieur voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw . - Werving. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de s(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2002 numac 2002031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoeming Bij besluit van de Staatssecretaris van 15 maart 2002 wordt Mevr. Laetitia Casteels benoemd in vast verband in de hoedanigheid van adjunct bij de Brusselse H
^