Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001195 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I en V van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 tot wijziging van diverse bepalingen van toepassing op de Staatsdiensten die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, met het oog op de overschakeling op de euro type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001199 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001196 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001201 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 juli 1992 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheden inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001202 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001203 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot wijziging van artikel 53 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 juli 2001 houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001001315 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van twee koninklijke besluiten van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001011530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001011541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001013071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001013185 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek" en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000235 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 wordt, met ingang van 1 oktober 2002, de heer Jozef Delen, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000265 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 wordt, met ingang van 1 september 2002, de heer Frank De Mot, directeur-generaal bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000269 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 september 2001 wordt, met ingang van 1 oktober 2002, de heer Jean Dehertogh, informaticus-directeur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene verg type koninklijk besluit prom. 19/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003125 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007052 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3875 van 7 februari 2002 : Wordt op 1 februari 2002 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** te ****, kolonel ****, ****. Wordt op 1 februari 2002 ontslagen uit he type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007053 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 3873 van 7 februari 2002, neemt luitenant ****, ****., **** als luitenant op 26 september 1997. Voor verdere bevordering wordt hij voor luitenant **** ****, **** koninklijk besluit ****. 3879 van 7 februari 2002, neemt kapitein-commandant vlieger ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier **** koninklijk besluit ****. 3880 van 7 februari 2002 : **** De leerlingen van de 154 **** «*****» promotie aan de koninklijke **** ****. ****; ****. ****. De leerlingen van de 139 **** promotie «*****» ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3887 van 17 februari 2002, wordt het Kruis van Ridder in de **** postuum verleend aan de kwartiermeester ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007063 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van **** **** koninklijk besluit ****. 3885 van 7 februari 2002 wordt ****-commandant ****. **** van het korps van de **** van de landmacht op zijn aanvraag, met zijn graad en zij Voor verdere bevordering wordt hij na ****-ter-zee eerste klasse ****. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3895 van 28 februari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de lucht **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009188 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 februar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009211 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 19 februar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009222 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Israelitische eredienst Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2001 wordt een plaats van rabbijn, bezoldigd door de Staat, gehecht aan de Israelitische synagoog van Waterloo en Zuid-Bra type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009220 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de intern Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de intern(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009224 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de inter Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009250 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 worden de wijzigingen goedgekeurd aangebracht aan Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009288 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse Eredienst. - Erkenning van een zesde plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 wordt aan de zesde plaats van secretaris bij het voorzitterschap va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009289 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002011086 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 november 2001, wordt aan de heer Claude Goffin, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 1 april 2002 eervol ontslag uit zijn functies verleend en De heer Goffin wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002011087 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt aan de heer Eduard Criel, inspecteur bij het Bestuur Economische Inspectie, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerecht De heer Criel wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002011088 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 november 2001 wordt aan de heer Guido Van Renterghem, industrieel ingenieur-directeur bij het Bestuur Economische Informatie, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn func De heer Van Renterghem wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren en de amb(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002011108 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het bijdragepercentage sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de oprichting van een Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de apotheken en de tarificatiediensten en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012110 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de toekenning van een bijkomend sociaal voordeel aan het sociaal en administratief personeel type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999 houdende protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012170 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf » type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 2000 gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidstijdverkorting in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012296 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014051 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 september 2001 zijn benoemd of bevorderd Kroonorde Ridder De heer Belpaeme, Roland Maxim, scheepstechnicus De heer Vanhoorne, Jean-Marie, luitena De heer Vansteenkiste, Roger Angelo, scheepstechnicus. Orde van Leopold II Ridder De he(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002022106 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comités, commissies en colleges van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002 wordt de heer Quekel, Marc, met ingang van 1 november 2001, op het Frans kader, bij wijze van bevordering door verhoging in niveau, bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministe Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022152 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt de heer Goens, Jean-Jacques Pierre André, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 oktober 2002, eervol ontslag uit De heer Goens, Jean-Jacques P., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 oktober 2002, zijn aanspraken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022157 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt de heer Lenzen, Charles Jean M., werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat "Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur", met ingang van 1 oktober 2002, eer De heer Lenzen, Charles, J., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 oktober 2002 zijn aanspraken op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt Mevr. Verlinden, Monique Sidonie J., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit haar a Mevr. Verlinden, Monique S., is ertoe gemachtigd, met ingang van 1 januari 2002, haar aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022222 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 maart 2001, wordt de heer Strale, Didier, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 2000, ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Detachering Bij koninklijk besluit van 13 juni 2001 wordt de heer Vandenberghe, Johan, adjunct van de directeur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, met ingang van 1 maart 2001, in de hoedanigheid van Kabinetschef, gedetacheerd bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022223 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001, wordt de heer Mathy, Bernard, geneesheer-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2001, ontslag uit zijn ambt verlee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022225 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 wordt de heer Van Praet, Georges André Ch., met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag verleend uit zijn functie van gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge De heer Van Praet, Georges André, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 september 2001, zijn aanspr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022232 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 wordt de heer Duvillier, Gianni, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2001, op eigen verzoek, ontslag uit zijn ambt ve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000245 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing hogere functies Bij ministerieel besluit van 7 maart 2002 wordt de heer Stephan Schewebach, met ingang van 1 maart 2002, aangewezen voor de uitoefening van het hoger ambt van Secretaris-generaal bij het Ministerie van Bin type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003123 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003124 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014037 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer . - Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer . - Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 20 februari 2002 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere on(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type ministerieel besluit prom. 21/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002014052 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor het bekomen van het radarbrevet type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 27 februari 2002 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastg(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002014072 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002021138 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 31 januari 2002 in zake de b.v.b.a. Daelemans tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schendt artikel 132 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, (bijzondere aanslag) zoals het van (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 103.250 uitgesproken door de Raad van State op 6 februari 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de administratieve sanctie die van (...)

decreet

type decreet prom. 21/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002027326 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot inrichting van het partnerschap en de algemene financiering van de Waalse provincies type decreet prom. 17/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2002033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de scolarisatie van nieuwkomers

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009327 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Aarlen Bij beschikking van 10 september 2001 werd de heer Libert, G., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 8 april 2002, om het am

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2002033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot oprichting van twee werkgroepen in het kader van de stichting van een nieuwe hogeschool

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2002035340 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot derde bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002035399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002021135 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 januari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 januari 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2338 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002021134 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 januari 2002 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de b.v.b.a. New Motor Company en in zake de b.v.b.a. New Motor 1. « Schendt artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dece(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De exploitant van de rijschool « Porte de Hal », erkend onder het stamnummer 2341, is sedert 1 januari 2002 « B.V.B.A. Adam », Brusselsestee type erkenning prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014042 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De exploitant van de rijschool « A.Z. Thuin », erkend onder het stamnummer 2276/01, is sedert 2 januari 2002 « B.V.B.A. Pilote ». type erkenning prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014043 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De exploitant van de rijschool « A.Z. Binche », erkend onder het stamnummer 2330/01, is sedert 2 januari 2002 « B.V.B.A. Pilote ». type erkenning prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014061 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Rijschool « Porte de Hal », erkend onder het stamnummer 2341, heet vanaf 18 februari 2002 Rijschool « Auto-Permis Bockstael ». De adminis

document

type document prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002002075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Interne Communicatie » van de FOD Personeel en Organistie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 20 april 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 20 april 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwi(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009331 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 78 van donderdag 7 maart 2002, blz. 8876, voorlaatste lijn, leze men : « voor een nieuwe termijn... » in plaats van : « voor een termijn... ». type erratum prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van de overplaatsing van de heer Patrick Laureyns naar de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, in het Belgisch Staatsblad van 19 febr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2001029530 bron diensten van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001 Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Niveau De heer SAMYN Pierre André Adjunct-directeur-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeenscha(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt de heer Tom Bols benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlandstalig kader met ingang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000216 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt Mevr. Erika De Hauwere benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gesloten Centra, met ingang van 1 oktober 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000234 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002, wordt Mevr. Caroline Cnop, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002000233 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 wordt Mevr. Liesbeth Stroobants, beoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur psycholoog bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gesloten centra met ingang van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007011 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3828 van 13 december 2001, wordt Mevr. Isabelle, J., Bossicard, in vast verband tot industrieel ingenieur benoemd. Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele s type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007066 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3888 van 17 februari 2002, wordt Mevr. Natalia Kolomiets in vast verband tot vertaler-revisor benoemd, op 1 oktober 2001. Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indiv type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de **** **** koninklijk besluit ****. 3889 van 21 februari 2002 : Landmacht De aangestelde **** gesproten uit de 151**** polytechnische promotie van de koninklijke militaire school, van **** **** van de **** ****. ****. Korps van de artillerie ****. ****. Korps va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002011076 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2002 werden met ingang van 15 november 2001 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Linard de Guertechin, Baudouin, Waterloo. Ridde De heren : Debaene, Hubert, Beernem. Devos, Eric, Deerlijk. Ghesquiere, Marcel, Gits (Hoog(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002015035 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2002, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Ver Elst Mariella, 15.11.2001; De heren : Mignot, Jean-Louis, 15.11.2001; ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst. Officier type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002016075 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2002 wordt de heer Van Kerckvoorde, Daniël A. M., ingenieur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw er, met ingang van 1 juni 2001, in het Nederland(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002016080 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 12 februari 2002 wordt Mevr. Kristien Wijnants, stagedoend adjunct-adviseur , met ingang van 1 november 2001, in vast verband benoemd in het Nederlands taal(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022150 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt Dr. Newell, Edwin, met ingang van 10 december 2001, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002022231 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt de heer Adamantides, Vassilios, informaticus bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met ingang van 1 augustus 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaat Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002029533 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, Worden bevorderd tot Grootofficier in Niveau 1 De heer DOOMS Joseph Administrateur-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeens(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002009328 bron ministerie van justitie Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2002.

document

type document prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij besluit van de Secretaris-generaal van 4 maart 2002 wordt de heer Cornette, Joseph, bestuursassistent bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2002, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het M Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 04/04/2002 numac 2002014068 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart Personeel. - Eervol ontslag Aan de heer Patrick Deneire, geboren te Brugge op 24 juli 1945, havenkapitein van het gedeelte van de haven van Oostende, geëxploiteerd door het autonoom Gemeentebedrijf « Ha Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.
^