Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/1999 pub. 29/03/2002 numac 2000015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 (2) (3) type wet prom. 24/08/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001015134 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië tot het vermijden van de dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, gedaan te Jakarta op 16 september 1997 type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties type wet prom. 06/12/1994 pub. 29/03/2002 numac 2002015019 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, en Bijlage, gedaan te Rome op 20 november 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000 type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs" type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1992 tot oprichting van een "Paritair Vormingsfonds voor risicogroepen voor de spaarbanken" en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1994 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2001013275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding aan de werklieden van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen » te Verviers type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002000268 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002000273 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 maart 2002, wordt de heer Saintviteux, Jean-Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Cerfontaine/Doische/Philippeville, voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 maart 2002, wordt de heer Moulard, Eric, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Château, voor een termijn van type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003170 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de gezamenlijke borgtochten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002007054 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de aanvullings- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3878 van 7 februari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der aanvullingsofficieren van de l Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002009221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Oudenaarde type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002009258 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de mededeling van informatie door de gemeenten aan de Veiligheid van de Staat door toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009316 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002 : - is het koninklijk besluit van 23 januari 2002 waarbij met ingang van 1 november 2001 een einde werd gesteld aan de functies van de heer Maeckelbergh, A., eerstaanwezend adjunct-g - is met ingang van 1 november 2001 een einde gesteld aan de functies van de heer Maekelbergh, A., (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009320 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 maart 2002 : - is Mevr. Coirbay, R., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is Mevr. De Backer, S., gerechtelijk stag - is de heer Fyon, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het t(...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de grenzen van het begin en het einde van de arbeidsdag in de bouwsector type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002014038 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit de toekenning regelend van een toelage wegens buitengewone prestaties aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002014039 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit de toekenning regelend van een toelage wegens overwerk aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002016071 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt met ingang van 1 januari 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Scokart, Paul, uit zijn functies van hoofd van een afdeling bij het Centrum voor Onderzo type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022110 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022234 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022249 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003143 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling, wat het Ministerie van Financiën betreft, van de ambten waarvan de titularissen uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002007071 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2002 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenheden type ministerieel besluit prom. 27/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002007072 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren, die in de loop van het jaar 2002 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002007073 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009282 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 14 maart 2002 wordt de heer José CLOES benoemd tot effectief lid advocaat bij de probatiecommissie te Luik. type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002011125 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controle van de binneninstallaties van gasdistributie door middel van leidingen Bij ministerieel besluit van 18 maart 2002 wordt de v.z.w. "ATK", gevestigd te Bonheiden, erkend voor de controle van type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 05/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2002, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009315 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij arrest nr. 103.709 van 18 februari 2002 van de Raad van State wordt het ministerieel besluit van 28 januari 1999, waarbij aan Mevr. Van den Eynde, B., opdracht gegeven is om het ambt te vervullen van adjunct-griffier bij d

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002021123 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 102.425 van 8 januari 2002 in zake de Belgische Staat tegen X, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Schenden artikel 21 van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, z(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002027310 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 3401, « rue Saint-Joseph 8 », te Moeskroen ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te vo Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5403, « rue Scaffart 8 », te Soignies ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren, Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5305, « rue Dufrasne Friart 2 », te Frameries ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5501, « rue Hoyat 1 », te Morlanwelz ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren, Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproeve(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2001 wordt op 1 januari 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer André Goosse, Vast Secretaris van de « Académie royale de Langue et Vanaf deze datum wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op een rustpensioen te doen gelden (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende wijziging van het besluit van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten die in aanmerking kunnen komen voor verhoogde subsidiëringspercentages, in uitvoering van de artikelen 14 en 28 van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035341 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035392 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van aanwending van het urenpakket in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2000-2001

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Protocol betreffende de Europese Conferentie der Ministers van Verkeer, ondertekend te Brussel op 17 oktober 1953 Toetreding door Oekraïne Op 5 februari 2002 is op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internation(...) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Verdrag, wordt het voor Oekraïne van kracht, de d(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/10/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001001319 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 23. - Bepalen van de overgangsmaatregelen voor de betaling van de zonechef en de toekenning van de mandaattoelage. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 14/09/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001001321 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit houdende bepaalde regels ter beveiliging van het waardevervoer. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/10/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001001322 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 8bis Politiebegroting. - Dienstjaar 2002. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Omzendbrief. - Richtlijnen betreffende het budgettair luik van de bestuursovereenkomsten Openbare instellingen van sociale zekerheid

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2001022474 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 maart 2001 en 31 mei 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002016070 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen « GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstan Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. voor Zelfstandigen, Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Nat(...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002041703 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002000211 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 maart 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

verslag

type verslag prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002003139 bron ministerie van financien Verslag over de operaties van het boekjaar 2001, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002003144 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Mutaties Bij besluiten van 6 maart 2002, worden de hiernavermelde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur bij de administratie van het Kadaster, op h Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 07/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002007056 bron ministerie van landsverdediging Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

document

type document prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009319 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van de heer Demeyer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 apr

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002011128 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2002 Erratum De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2002 respectievelijk vas Iga = 0,7779 Igd = 1,3828 Deze mededeling annuleert en vervangt de mededeling verschenen in (...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002015020 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 1. Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid in burgerlijke zaken op het stuk van aanvaring, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. 2. Internationaal Verdrag tot het brengen van eenhe(...) 3. Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir bes(...) type internationale overeenkomst prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002015021 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 1. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzaken aanvaring, ondertekend te Brussel op 23 september 1910 2. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake bijstand en berging op zee, onder(...) Kennisgeving van opvolging door Saint-Vincent en de Grenadines Op 21 september 2001 is op het Mi(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002015025 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende A 2. Multilaterale Overeenkomst betreffende « en route »-heffingen, ondertekend te Brussel op 12 febr(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009309 bron ministerie van justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen in België. - Aanvaarding ontslag voorzitter. - Benoeming nieuwe voorzitter Bij koninklijk besluit van 11 maart 2002 is het ontslag ingediend door de heer Ph. Godding, emeritu Bij koninklijk besluit van 11 maart 2002 is de heer S. Dauchy, hoogleraar aan de « Facultés uni(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002009314 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Tongeren : 1, vanaf 1 oktober 2002; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 (*); - bij het vredegerecht van het vijfd(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002018019 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving van een **** jurist Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zal binnenkort overgaan tot de ****(...) De kandidaten moeten : **** zijn en in België een woonplaats hebben; van onberispelijk gedrag(...) type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2002 numac 2002018020 bron rekenhof Werving van **** adjunct-auditeurs, juristen - niveau 1 Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-auditeurs, juristen. Er wordt een **** aangelegd,(...) 1. Rol en bevoegdheden van het Rekenhof Het Rekenhof heeft als extern **** de opdracht(...)

document

type document prom. 25/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002000199 bron ministerie van binnenlandse zaken Algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het **** en de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. Informatie betreffende de nationaliteit
^