Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/1999 pub. 26/03/2002 numac 2001015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in **** zakelijke transacties, opgemaakt te **** op 17 december 1997 - Addendum type wet prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009145 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** **** besluit van 11 januari 2002, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 11 januari 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009237 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009247 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 27/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002011065 bron ministerie van economische zaken Wet ter bevordering van sociaal verantwoorde productie type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2002 van de N.M.B.S.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002054015 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 in het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, ongehuwd, geboren te **** **** op 8 ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002000247 bron ministerie van binnenlandse zaken Instellingen van de lokale polities Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van BRUSSEL/ELSENE ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, wordt de lo Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van SERAING(...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002003145 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009298 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2001, is Mevr. Verrycken, M., erevrederechter van het negende kanton Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2002 : - is Mevr Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant; - is Mev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009299 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 maart 2002, is de standplaats van de heer Jacmin, E., notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik, op verzoek van de titularis, overgeplaatst van Rumes naar Doornik (Marquain). Het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 maart 2001 worden benoemd tot : Ridder in de Leopoldsorde De heer Smets, Sylvanus Petrus, voorzitter van het Nationaal Verbond van Aardbeienkwekers, te 3220 Holsbeek. Hij zal het burgerl Ridder in de Kroonorde De heren : Schoukens, Florimondus, bestuurslid van het Nationaal Verbo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002016067 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 worden bevorderd tot : Grootofficier in de Kroonorde de heren Bedoret, Jacques Auguste Maximilien Marie Ghislain ; Carmeliet, Jozef (8 april 2001), directeurs-g(...) Zij zullen vanaf de datum tegenover hun naam vermeld, hun rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021105 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Arbitragehof Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002 wordt het reglement van het Arbitragehof van 28 november 2001 tot toekenning van maaltijdcheques aan het administratief personeel van het Arbitragehof, goedgekeurd.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002011052 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 30 januari 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in gebru PR/001-0094-05 : Gasfornuis 4 branders/oven/grill op aardgas ELTEC C5140 EV PR/002-0118(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021086 bron federale overheidsdienst kanselarij enalbemene diensten en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Overdracht Bij ministerieel besluit van 4 maart 2002 wordt de heer Brice Lippert, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van 1 maart 2002 af, naar de Waalse Regering overgedragen. type ministerieel besluit prom. 03/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035321 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de invoegwerknemers type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009301 bron raad van state Vernietiging Bij arrest nummer 102.855 van de Raad van State van 24 januari 2002, worden in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van het artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichti type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021082 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 22/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2052 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, tweede lid, van de programmawet van 22 december 1989, zoals vervangen door artikel 112 van de wet van 20 juli 1991 ho Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021084 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 24/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2263 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het eerste kanton Gent. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, E. (...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021083 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 23/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2118 Inzake : de prejudiciële vragen over artikel 29bis, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021103 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 40/2002 van 20 februari 2002 Rolnummer 2128 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor b Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, de rechters P. Martens(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021104 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 15/2002 van 17 januari 2002 Rolnummers 2130, 2140, 2163, 2170 en 2245 Inzake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelij Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

decreet

type decreet prom. 31/01/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen houdende het administratief en geldelijk statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de pairtaire comités Paritair Comité voor de textielverzorging Bij koninklijk besluit van 14 januari 2002, dat in werking treedt op 31 januari 2002, wordt de heer Roger DESSERS, te Heers, als vertegenwoordig Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 14 januari 2002, dat in wer(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2001 pub. 26/03/2002 numac 2002031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de weddenschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur, alsmede van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de weddenschalen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035325 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddenschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 26/03/2002 numac 2002035348 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 26/03/2002 numac 2002035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 26/03/2002 numac 2002035384 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de cumulatieregeling van sommige personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

document

type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2001002182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 "Mobiliteit en Verkeersverligheid" van de FOD "Mobiliteit en Vervoer" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 11 april 2002 over een managementervaring van minstens (...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 11 april 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwi(...) type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2001002183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 "Binnenlands Transport" van de FOD "Mobiliteit en Vervoer te land" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 11 april over een managementervaring van minstens 6 jaar b(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 11 april 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universit(...) type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2001002185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 "Luchtvaart" van de FOD "Mobiliteit en Vervoer" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 11 april 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 11 april 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universit(...) type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2001002184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 "Maritiem Vervoer" van de FOD "Mobiliteit en Vervoer" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 11 april 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschik(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 11 april 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universit(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009169 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 40 12 februari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 249/2002 van de Raad van 21 januari 2002 betreffende de sluiting va(...) Verordening (EG) nr. 250/2002 van de Commissie van 11 februari 2002 tot vaststelling van forfaitair(...)

document

type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002009297 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Dom, G., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 april 200 type document prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002021100 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Te begeven leidinggevende functie Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vaut Hoofd van de Afdeling 15 « Beheer van het Mariene Ecosysteem » (trap III der leidinggevende functie(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3883 van 7 februari 2002 : Landmacht **** hierna genoemde officieren worden benoemd in het korps van de infanterie van de landmacht op 27 december In de graad van ****-commandant, de **** : ****. ****, 27.12.01; ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002016065 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 wordt de heer Dispas, Marc, met ingang van 1 oktober 2001 voor een tweede mandaat van twee jaar in het Frans taalkader benoemd tot assistent bij het Centrum voor

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002016064 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 21 december 2001 wordt de heer Renault, Jean, ingenieur-directeur aangesteld in een betrekking bij het Hoofdbestuur, met ingang van 1 april 2001, bevorderd door ve(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2002 numac 2002014076 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Functies van bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Oproep tot kandidaten Overeenkomstig de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zoals gewijzigd door de wet van 22 De leden van de raad van bestuur worden voor een vernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de (...)
^