Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012948 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002009286 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2002 : - is de heer Wylleman, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met inga - is de aanwijzing van de heer Verbeke, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van e(...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002011118 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002022198 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002021039 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 1998 tot aanvulling van het organogram van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 15/02/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002022143 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/02/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002022199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002009283 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 1 maart 2002 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is een einde gesteld, op datum van 15 maart 2002, aan de aanwijzing van de heer Hanotiau, M., ereplaatsvervangend raadsheer in

beschikking

type beschikking prom. 23/05/2001 pub. 22/03/2002 numac 2002031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002027299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 1998 betreffende de plaatselijke onthaal- en informatiediensten voor tewerkstelling en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002035383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2001011476 bron ministerie van economische zaken Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingstempels voor draagbare vuurwapens, en Reglement, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969 Teksten van de besluiten genomen door de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van dra(...) Teksten van de besluiten van de Vaste Internationale Commissie op haar XXVIste plenaire zitting van(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002009284 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 1 februari 2002, heeft Mevr. Janssens, A.-M., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van dri type document prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002009285 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2002, heeft de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi type document prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002021085 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van 4 maart 2002, wordt de heer Alain Dreze, technicus der vor Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002009293 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 2 ; - bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1, vanaf 1 oktober 2002; - bij de politierechtbank te Antwerpen : 1, vanaf 1 (...) - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - adjunct-secretaris bij h(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2002 numac 2002018016 bron hoge raad voor de justitie Bevordering bij mobiliteit Bij besluit van 20 februari 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Jozef De Vos, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, in het kader van de vrijwillige mobiliteit o
^