Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009251 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juffrouw ****, **** Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer De ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002041303 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 2002 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,506 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2001053979 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2001001308 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002000258 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 maart 2002, wordt de heer Arend, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger, voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 maart 2002, wordt de heer Verkoyen, Yvon, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem, voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009270 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat in werking treedt op 20 april 2002, is de heer Callens, R., vrederechter van het eerste kanton Kortrijk, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem ve Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009269 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is de heer Callens, R., vrederechter van het eerste kanton Kortrijk, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002011070 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Casin, Claude, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002003147 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale doeleinden type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002012442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 is de N.V. WKSB Isolatiebedrijf, Bettestraat 31, te 9190 Stekene, erkend geworden voor het af type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002014056 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 1 maart 2002 : worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement van de - het Algemeen Reglement der Seininrichting (ARS) Bundel III - « Bediening van wissels en seinen - (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002021069 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 16/2002 van 17 januari 2002 Rolnummers 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259 en 2260. In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002021076 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 14/2002 van 17 januari 2002 Rolnummers 2054, 2058, 2069, 2075, 2081, 2083, 2084 en 2100. In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002021080 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 20/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2050 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk W Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, de rechters L. Françoi(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009271 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikkingen van 1 maart 2002 van de heer procureur-generaal bij het arbeidshof te Gent, is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Waterschoot, P., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent en Mevr. Delaere,

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009281 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 22 januari 2002 werd de heer Charlier, P., plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 9 april 2002, om het ambt van plaatsver

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/02/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002014058 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002011111 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0016 : Galloo N.V./Almetal Holding N.V. Op 11 maart 2002 ontving de Raad voor Mededinging een aanmelding van een beoogde concen Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren : schroothandel in (...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002021087 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 september 2001 in zake de b.v.b.a. Allard Michel Etablissements tegen de n.v. Mercator & Noordstar, waarvan de expeditie ter « Schendt artikel 617, eerste lid, van het Gerechtelijke Wetboek de artikelen 10 en 11 van de gecoö(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002003093 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, van het publiek gelddeposi DE COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut (...) type lijst prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002003094 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de revisoren en de revisorenvennootschappen erkend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen DE COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Gelet op artikel 4 van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen v Besluit : De lijst van de revisoren en de revisorenvennootschappen erkend door de Commissie voor(...)

erratum

type erratum prom. 17/02/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002003110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale ontwikkelingssamenwerking en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009272 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 februari 2002, heeft de heren Harmel, J. en van der Eecken, J., raadsheren in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaa

erratum

type erratum prom. 27/02/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van het militair hospitaal te Brussel die speciaal is uitgerust voor de behandeling met zuurstoftherapie in hyperbare drukkamer. - Erratum type erratum prom. 21/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002022208 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 1991 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten van steriele insulinespuiten. - Erratum type erratum prom. 13/12/2001 pub. 20/03/2002 numac 2002027265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009273 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief aan de heer Minister

document

type document prom. -- pub. 20/03/2002 numac 2002009274 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van mei 2002 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort exa Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...)
^