Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002000212 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 16/03/2002 numac 2001013160 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1994 inzake een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde zeelieden en shoregangers type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2001013268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot oprichting van een vormingsfonds in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980 tot de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd Bedrijfsfonds voor de koopvaardij type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2001013269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002009261 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. De Coster, D., opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Leuven. Bij ministeriële bes - blijft de heer Lardot, D., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002009263 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002 wordt Mevr. Nicole Debels, adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke Orga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot uitsluiting van de firma HOLYMAN-SALLY, te Oostende van sectorale arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002014057 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot het bekomen van de vrijstelling van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 0,10 pct. ter financiering van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een afscheidspremie voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden en die ressorteren onder de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996 betreffende de invoering van een begeleidingsplan type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002014063 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het ontslag van een lid van de dienst « ombudsman voor telecommunicatie » type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002014064 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst ombudsman voor telecommunicatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021059 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 6/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2090 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10 van de wet van 1 mei 1849 betreffende de politierechtbanken en correctionele rechtbanken, gesteld door het Hof van Beroep te Be Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021062 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 5/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2082 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 12 maart 1998, gesteld doo Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021064 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 8/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2266 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 2(...) type arrest prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021063 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 7/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2101 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Het Arbitragehof samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. François, P. Martens, R. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002027260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002027261 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002027270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 16/03/2002 numac 2002035296 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021074 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 december 2001 in zake het openbaar ministerie tegen F. Desimpelaere, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « 1. Schenden de artikelen 149, § 1, en 150, van het decreet houdende de organisatie van de ru(...) type bericht prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021091 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 januari 20 b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 januari 2002 ter post aangetekende b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen elektriciteit en mechanica (rang B1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica - standplaats Gent en Antwerpen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaag(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diplomas op 30 m(...) type lijst prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen bouwkunde (rang B1) voor de Afdelingen Beton-, Metaalstructuren en Geotechniek - standplaats Brussel, Gent of Hasselt (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. burger van de Europese Unie zijn; 2. vereiste diploma's op 30 (...) type lijst prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de Afdeling Maritieme Toegang - standplaats Antwerpen en Zeebrugge (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden a(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 30 (...) type lijst prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici (rang A1) voor het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsver(...) 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 30 maart 2002 : - burgerlijk in(...) type lijst prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de Afdeling Algemene Technische Ondersteuning - standplaats Brussel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. burger van de Europese Unie zijn; 2. vereiste diploma's op 30 (...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2001003613 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 80ste aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koni Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wijzi(...)

erratum

type erratum prom. 17/02/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002007077 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008086 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige juristen (rang 10) voor de Algemene Directie van de Civiele Bescherming - FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 30 (...) type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008085 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg of burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma o(...) type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 30 (...) type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Inspectie van de Brandweerdiensten - Algemene Directie van de Civiele Bescherming van de FOD van Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aan(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's op 30 maart 2002 : Licent(...) type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002008092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verkeersdeskundigen (rang B1) voor het Vlaams Verkeerscentrum van de administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 3(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002009262 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2002, blz. 9566, van het koninklijk besluit van 27 februari 2002, waarbij aan de heer Coumanne, N., ontslag verleend werd uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder type erratum prom. 03/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002022212 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002009260 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Leuven : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie, D De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. -- pub. 16/03/2002 numac 2002021106 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Interministeriële Conferentie voor het migrantenbeleid Impulsfonds voor het migrantenbeleid I. Inleiding Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid opgericht dat bestemd is om projecten te financieren De kredieten die aan dit Fonds worden verleend, zijn afkomstig van de nettowinst van de Nationale L(...)
^